Corona Steunmaatregelen

Corona Steunmaatregelen

Allereerst hopen we dat je gezond en wel bent!

Hierbij de economische steunmaatregelen en relevante zaken voor ondernemers in strijd tegen de corona crisis:

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”)

De ondernemer, die een omzetverlies verwacht van minimaal 20%, vanwege het coronavirus, kan bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen. De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaands periode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Het moet hierbij gaan om een aaneensluitende periode van 3 maanden. De omzet van deze periode (‘de meetperiode’) wordt vervolgens vergeleken met 25% van de omzet van het kalenderjaar 2019.

De loonkosten bestaan uit het brutoloon inclusief werkgeverslasten. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de totale loonkosten. Het percentage is afhankelijk van het omzetverlies en wordt per individueel geval beoordeeld. Als voorbeeld: bij een omzetderving van 50% door corona, wordt 90% van deze 50% vergoed: dat betekent een vergoeding van 45% van de totale loonkosten. Het UWV zal bij een aanvraag 80% van de gevraagde tegemoetkoming als voorschot verstrekken. Dit voorschot is gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020 en wordt waarschijnlijk binnen twee tot vier weken na de aanvraag uitbetaald. Als er over dit tijdvak geen loongegevens bekend zijn, dan wordt uitgegaan van november 2019. Op deze manier kan het personeel worden doorbetaald. Loon boven EUR 9.538 bruto per maand komt echter niet voor compensatie in aanmerking.

Hierbij de belangrijkste voorwaarden om aanspraak te maken op deze regeling:

 1. Er moet sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 20%*;
 2. Er mag geen personeel worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen**;
 3. Voor nader te bepalen bedragen is een accountantsverklaring nodig voor het (achteraf) vaststellen van de tegemoetkoming (dus niet voor de aanvraag van het voorschot);
 4. Het personeel (dus het nettoloon) moet voor 100% worden doorbetaald (dat geldt niet voor de betaling van loonheffingen aan de Belastingdienst. Deze betaling kan worden uitgesteld, zie onder punt 2).

Let op! De NOW geldt óók (anders dan bij de werktijdverkorting) voor werknemers met nul-urencontracten, werknemers die via payrollbedrijven worden ingehuurd en uitzendkrachten.

Lopende aanvraag werktijdverkorting
Heb je al een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend? De NOW hoeft dan niet opnieuw te worden aangevraagd. De ingediende aanvraag werktijdverkorting zal worden beschouwd als aanvraag voor de nieuwe NOW regeling. Het is mogelijk dat er voor de beoordeling van de NOW aanvullende informatie wordt opgevraagd.

Aanvragen? Aanvragen kunnen vanaf 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 ingediend worden. Laat ons uiteraard gerust weten als je hulp nodig hebt met de aanvraag.

*Het gaat hier in beginsel om de omzet van de werkgever. Indien echter sprake is van een groep, dan wordt het omzetverlies op (internationaal) groepsniveau gemeten. Dit kan voordelig zijn voor Nederlandse bedrijven, die zelf geen omzet draaien (omdat ze bijvoorbeeld fungeren als cost center), maar gefinancierd worden door een buitenlandse groepsmaatschappij en werknemers in Nederland in dienst hebben. Individuele werkmaatschappijen van een concern, die een omzetdaling van 20% of meer hebben, kunnen echter ook de NOW aanvragen, ook al is er op groepsniveau geen sprake van 20% of meer omzetdaling. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden.

**Er zijn ook andere mogelijkheden om personeelskosten te besparen, bijvoorbeeld:

 1. er kan afscheid genomen worden van flexibele krachten;
 2. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen niet verlengd worden;
 3. arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen met wederzijds goedvinden aan de hand van een vaststellingsovereenkomst opgezegd worden, waarbij de werknemer aanspraak maakt op een WW-uitkering;
 4. arbeidscontracten kunnen vóór aanvang of tijdens de proeftijd opgezegd worden;

Hiernaast wordt er momenteel met vakbonden en andere brancheorganisaties overleg gevoerd over de mogelijkheden tot uitstellen van het vakantiegeld en eventuele winstuitkeringen aan het personeel.
Op dit moment staan bovenstaande mogelijkheden (1 tm 4) het aanvragen van de NOW niet in de weg voor het overige personeel. Laat ons gerust weten als je vragen hebt over de NOW.

Positie directeur-grootaandeelhouders (“DGA”): Op 27 maart jl. werd bekend gemaakt dat een DGA geen beroep kan doen op de NOW. De DGA kan wel gebruik maken van de Tozo regeling (zie hierover meer onder punt 3). Alleen directeuren waarvoor ook premies werknemersverzekeringen worden voldaan vallen onder de voorwaarden van de NOW. Dit geldt ook voor meewerkende aandeelhouders, met een minderheidsbelang in een werkmaatschappij, waarvoor de doorbetaaldloonregeling geldt.

Eventuele verlenging NOW
Het kabinet maakte op 31 maart 2020 bekend dat nog niet besloten is of de periode van tegemoetkoming (3 maanden) eventueel met nogmaals 3 maanden verlengd kan worden. Hierover zal voor 1 juni 2020 besloten worden. Momenteel werkt het kabinet aan aanvullende voorwaarden voor een eventuele verlenging van de NOW regeling. Deze verlenging is nog steeds niet zeker. Mogelijk volgen er wel aanvullende voorwaarden bij verlenging, bijvoorbeeld dat bedrijven geen bonussen of dividenden mogen uitkeren wanneer overheidssteun wordt ontvangen.

Versoepeling uitstel van betaling belasting alsmede verlaging boetes en rente én melding betalingsonmacht

Ondernemers die financiële moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen. Let op: dit betreft uitstel en dus geen afstel. Het uitstel geldt voor onder andere de navolgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting*
 • Vennootschapsbelasting*
 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting (btw)

Eventuele nieuwe verzuimboetes voor het niet (tijdig) voldoen van belastingen hoeven niet te worden betaald. De invorderings- en belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
Let op: oude verzuimboetes worden niet kwijtgescholden. Kwijtschelding geldt alleen voor nieuwe verzuimboetes veroorzaakt door financiële moeilijkheden vanwege het coronavirus.

Uitstel aanvragen?
Voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting ontvang je de betreffende aanslag nadat de aangifte is ingediend bij de Belastingdienst. Voor de Loonheffingen en Omzetbelasting ontvang je een naheffingsaanslag wanneer je de belasting niet binnen de reguliere termijn hebt betaald. Helaas kan er niet op voorhand, maar pas na het ontvangen van een (naheffings)aanslag, een schriftelijk verzoek tot uitstel worden ingediend bij de Belastingdienst.

De fiscus stopt zodra het verzoek binnen is direct met invorderen. Als je langer dan drie maanden uitstel wilt voor een totaalbedrag (aan aanslagen) van boven de EUR 20.000, dan is een derdenverklaring nodig. Het verzoek moet in dat geval binnen vier weken worden aangevuld met een verklaring van een derde deskundige over in hoeverre de ondernemer door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. Een derde deskundige is bijvoorbeeld: een externe consultant, externe financier, brancheorganisatie of accountant/belastingadviseur. Holthaus Advies mag als geregistreerd belastingconsulent deze verklaring uiteraard ook opstellen.

Naast het aanvragen van uitstel van betaling, kan het zijn dat BV’s en andere rechtspersonen een melding betalingsonmacht moeten doen bij de Belastingdienst. Wordt deze melding niet of niet tijdig gedaan dan kunnen bestuurders van de rechtspersoon te maken krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid. Dat betekent dat bestuurders (en hun privévermogen) aansprakelijk gesteld kunnen worden voor belastingschulden van de onderneming. Normaliter moet de melding betalingsonmacht binnen twee weken nadat de betaling had moeten plaatsvinden worden gedaan.
Het verwarrende is dat er op dit moment echter vanuit de branche verschillende berichten zijn over het moment van de melding. Zo heeft de Belastingdienst aangegeven alle verzoeken tot uitstel van betaling ook te beschouwen als melding betalingsonmacht. De brancheorganisatie Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (“NOAB”) heeft echter aangegeven betalingsonmacht wel binnen twee weken te melden en niet te wachten op het verzoek tot uitstel van betaling. Dit verzoek vindt namelijk later plaats. Holthaus Advies neemt graag het zekere voor het onzekere en adviseert de melding betalingsonmacht binnen twee weken te doen nadat de betaling had moeten plaatsvinden.

* Wijziging voorlopige aanslagen 2020: naast het aanvragen van uitstel van betaling is het ook mogelijk om de voorlopige aanslagen voor 2020 te wijzigen. De voorlopige aanslagen kunnen worden gewijzigd via de online omgeving van de Belastingdienst. Uiteraard kunnen wij ook helpen bij het wijzigen van de voorlopige aanslagen 2020.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (“Tozo”)

Om zelfstandigen te ondersteunen stelt het kabinet met terugwerkende kracht vanaf 1 maart jl. een regeling in waarmee zelfstandigen inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure inkomensondersteuning ontvangen. Dit kan op twee manieren:

 1. Maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Deze aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald. Zelfstandig ondernemers kunnen hun inkomen gedurende drie maanden aanvullen tot EUR 1.050 netto per maand. Indien beide partners ondernemer zijn, geldt een maximumbedrag van EUR 1.500 netto per maand.
 2. Daarnaast kan een maximale lening van EUR 10.157 voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd tegen een verlaagd rentepercentage. De maximale looptijd van deze lening is 3 jaar tegen 2% rente. Tot 1 januari 2021 hoeft de lening niet te worden afgelost.

De hoogte van de inkomensondersteuning in de vorm van een aanvulling (1.) of een lening (2.) is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. Bij de behandeling van de aanvraag vindt geen levensvatbaarheid-, partner- of vermogenstoets meer plaats.

Wie wordt er aangemerkt als zelfstandige bij het aanvragen van de Tozo?

 • Eenmanszaak: de eigenaar.
 • VOF: iedere vennoot (op voorwaarde dat iedere vennoot akkoord is).
 • CV: iedere vennoot (maar uitgesloten zijn stille vennoten).
 • BV: de directeur-grootaandeelhouder (kort gezegd een aandeelhouder met een meerderheid van de aandelen, dus meer dan 50%).
 • Maatschap: elke maat, indien arbeid en kapitaal worden ingebracht. Indien enkel arbeid wordt ingebracht kan slechts een beroep worden gedaan op de aanvulling van de Tozo (variant 1).
 • Coöperatieve vereniging: ieder lid (op voorwaarde dat ieder ander lid akkoord is).
 • Stichting: de persoon, die zeggenschap over de stichting heeft, financieel bijdraagt en risico’s loopt, alsmede werkzaam is voor de stichting. Daarnaast moet deze persoon als ondernemer voor de aangifte inkomstenbelasting worden aangemerkt.

Is één van deze rechtsvormen op jou van toepassing?
De bovenstaande ondernemers die aan het urencriterium voldoen komen in aanmerking voor de Tozo. Het urencriterium houdt in dat er minimaal 1.225 uur per jaar aan de onderneming wordt besteed (ongeveer 24 uur per week). Ook moet voor 17 maart 2020 gestart zijn met de onderneming.

Ondernemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen ook een beroep doen op de Tozo. Het gaat daarbij om een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentetarief. De verruiming van de Tozo geldt bovendien voor grenswerkers en zorgverleners. Wanneer een ondernemer in Nederland woonachtig is, maar een in het buitenland geregistreerde onderneming heeft, kan de Tozo inkomensondersteuning van maximaal EUR 1.050 netto per maand worden aangevraagd.  Woont de ondernemer niet in Nederland, maar is er wel een geregistreerde onderneming in Nederland, dan kan een ondernemer beroep doen op de Tozo lening voor bedrijfskapitaal. Ook voor zorgaanbieders geldt dat de Tozo kan worden aangevraagd, wanneer er vanuit zorgverzekeraars en gemeenten onvoldoende inkomen wordt verkregen.

Aanvragen?
De aanvraagprocedure loopt via de gemeente waar de ondernemer woonachtig is. De voorwaarden en aanvraagmethodes kunnen daarom per gemeente verschillen. Normaliter is de verwerkingsperiode van deze aanvraag 13 weken, maar dit zal worden versneld naar 4 weken.  De Tozo aanvraag wordt individueel beoordeeld. Vanaf 30 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 is het in alle gemeenten mogelijk om de Tozo aan te vragen. De aanvraag moet worden ingediend via DigiD.

Lopende aanvraag Bbz
Heb je al een aanvraag voor de Bbz ingediend? De Tozo hoeft dan niet opnieuw te worden aangevraagd. De ingediende aanvraag Bbz zal worden beschouwd als aanvraag voor de Tozo regeling.

Let op: wanneer je de inkomensondersteuning hebt aangevraagd, maar het is toch gelukt om weer omzet binnen te halen, dan moet dit worden doorgegeven aan de gemeente. De gemeente zal achteraf ook controleren welke inkomsten er waren gedurende de periode van de inkomensondersteuning. De inkomsten zullen dan bij de eindafrekening worden verrekend met de verkregen inkomensondersteuning. Indien je verwacht dat het inkomen pas later in het jaar terugloopt of stopt, is het mogelijk ervoor te kiezen de Tozo voor bijvoorbeeld alleen de zomermaanden aan te vragen. Deze periode van de inkomensondersteuning moet liggen tussen 1 maart 2020 en 2 september 2020. De bijstand kan worden aangevraagd voor maximaal 3 aaneengesloten maanden.

Borgstelling MKB Corona (“BMKB-C”)

MKB ondernemers, die financiële moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen ook gebruikmaken van de borgstelling MKB-kredieten. Ondernemers kunnen een krediet (lening) aanvragen bij een kredietverstrekker, zoals een bank. De overheid staat dan gedeeltelijk garant, waardoor de lening makkelijker wordt verstrekt door de kredietverstrekker. Dit krediet kan vervolgens door bedrijven worden benut om de periode te overbruggen waarin zij door het coronavirus inkomsten of productie mislopen. De borgstelling MKB kan door ondernemers worden aangevraagd indien zij maximaal 250 werknemers en maximaal EUR 50M omzet per jaar hebben. Voor het afsluiten van een krediet op basis van de BMKB-C regeling geldt een afsluitpremie voor de ondernemer. Deze afsluitpremie is verlaagd van 3,9% naar 2%. Daarnaast is ook de looptijd van de lening verlengd naar vier jaar. Door deze verruiming kunnen kredieten eerder worden verstrekt.

Aanvragen? Het krediet kan worden aangevraagd bij kredietverstrekkers (zoals banken). De kredietverstrekkers vragen dan goedkeuring aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (“RVO”).

Voor grotere ondernemingen geldt er een andere regeling, namelijk de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (“GO”).

Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (“TOGS“) ook wel het Noodloket

Er is een noodloket geopend waarbij sommige ondernemers een tegemoetkoming ontvangen in de vorm van een eenmalige gift van EUR 4.000. Dit budget is bedoeld voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen en daardoor hun omzet flink hebben zien teruglopen. Voor het aanvragen gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • De onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK voor 16 maart 2020.
 • De onderneming betreft een fysieke inrichting buiten het eigen huis.* Voor horecabedrijven en ambulante handel (zoals rijscholen, taxivervoer en markthandel) geldt een uitzondering: daar mag het privéadres gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Er mogen maximaal 250 personen werkzaam zijn in de onderneming.
 • Gedurende de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 wordt EUR 4.000 aan vaste lasten verwacht voor de hoofd- of nevenactiviteit.
 • De activiteit moet voor 16 maart 2020 geregistreerd zijn onder een van de vereiste SBI-codes. De SBI-codes die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen tref je hier. De SBI-code van jouw onderneming tref je aan in het uittreksel van de KvK. Het kabinet heeft de lijst van SBI-codes uitgebreid zodat meer ondernemers een beroep kunnen doen op het Noodloket. Er kan ook aanspraak op het Noodloket worden gemaakt indien de eventueel geregistreerde nevenactiviteit valt onder de geselecteerde SBI code. Er wordt niet enkel meer gekeken naar de geregistreerde hoofdactiviteit.

*Heb je echter omvangrijke periodieke lasten terwijl de onderneming op je huisadres ingeschreven staat, dan kan toch een beroep worden gedaan op het Noodloket. De zekere minimale omvang van de onderneming moet met een verklaring onderbouwd worden.

Aanvragen? De aanvraag voor deze tegemoetkoming van EUR 4.000 kan tot en met 26 juni 2020 via de website van de RvO worden ingediend. De aanvraag moet worden gedaan via E-Herkenning of DigiD. Na de aanvraag zal binnen 1 tot 3 weken de vergoeding worden goedgekeurd en uitbetaald. Bij de aanvraag moet het bankrekeningnummer dat op naam staat van de onderneming worden ingevuld.

Uitstel aflossing leningen

Nederlandse ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen een half jaar uitstel krijgen voor de aflossing van leningen. Dat geldt onder andere voor leningen bij de ABN-AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank.

Aanvragen?
De Nederlandse Vereniging van Banken (“NVB”) roept op om een eventuele aanvraag in te dienen bij de bank waar je momenteel bankiert.

Corona overbruggingslening (“COL”) voor startups en scale-ups

De regering maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven, die getroffen worden door de economische gevolgen van corona mogelijk om een (overbruggings)krediet aan te vragen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (“ROM”’s) zullen deze kredieten op verzoek van het kabinet gaan verstrekken. ROM’s investeren met name in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven en zij herstructureren bedrijventerreinen. Ze verstrekken risicokapitaal aan ondernemers en kunnen zelfs aandeelhouder worden in deze bedrijven. Daarnaast begeleiden ze ondernemers in hun bedrijfsvoering en stimuleren zij ondernemers om zich in de regio te vestigen. De overheid stelt in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking aan startups en scale-ups.

Er kunnen leningen worden aangevraagd die variëren tussen de EUR 50.000 en EUR 2 miljoen tegen een rentepercentage van 3%. De lening is niet bedoeld om andere leningen mee af te lossen. De regeling is wel bedoeld als extra financiële capaciteit voor de onderneming. Indien een lening van meer dan EUR 250.000 wordt aangevraagd geldt een plicht om als aandeelhouder of andere investeerder minimaal 25% mee te financieren. De lening moet binnen 3 jaar worden afgelost, waarvan het eerste jaar aflossingsvrij is.

Opschorting en/of kwijtschelding huur

Op grond van de nieuwe richtlijn die vertegenwoordigers van de retail- en vastgoedsector onderling overeengekomen zijn, wordt vanaf april 2020 voor 3 maanden de huur van winkeliers wier omzet met minimaal 25% gedaald is door de coronacrisis opgeschort. Vervolgens wordt per geval bekeken of zelfs kwijtschelding aan de orde is. Let op: dit betreft een richtlijn. Hier kunnen helaas nog geen rechten aan ontleend worden.

Maar wat als je geen winkelier bent? Uiteraard kampt niet alleen de winkelier met financiële uitdagingen door corona. Zo vragen onder meer de horeca-exploitanten en de ondernemers die een kantoorruimte huren zich af of zij de huur kunnen stopzetten nu zij niet of nauwelijks nog omzet maken en nu het kantoorpand niet gebruikt wordt omdat het personeel vanuit huis werkt. Of de huur opgeschort of kwijtgescholden kan worden hangt vanzelfsprekend af van de inhoud van het huurcontract en de concrete omstandigheden van het geval. In zijn algemeenheid zou een huurder onder meer een beroep kunnen doen op de volgende rechtsgronden:

 1. Overmacht: overmacht ontslaat de schuldenaar (in dit geval de huurder) in beginsel van de verplichting tot (i) nakoming van de prestatie die tijdelijk of blijvend onmogelijk is en tot (ii)  het betalen van schadevergoeding. Prestaties (in dit geval het betalen van de huur) kunnen als onmogelijk worden beschouwd indien bijvoorbeeld de opgelegde overheidsmaatregelen prestaties verbieden;
 2. Onvoorziene omstandigheden: de coronacrisis is zeer uitzonderlijk. Het is niet ondenkbaar dat rechters zullen beslissen dat de extreem verstorende effecten van het coronavirus en de getroffen overheidsmaatregelen op de huurrelatie verder gaan dan het normale ondernemingsrisico en als zodanig als onvoorziene omstandigheden kunnen worden aangemerkt. Dit kan leiden tot wijziging of beëindiging van het huurcontract, of aanleiding geven tot heronderhandeling.

In hoeverre de gevolgen van het coronavirus voor risico van de huurder komt hangt af van de omstandigheden van het geval en de verdere afspraken die zijn gemaakt tussen partijen. Hoewel de verhuurder op basis van de standaard ROZ overeenkomst geen actieve verplichting heeft om maatregelen tegen het coronavirus te treffen, kan het – vanuit het beginsel van goed verhuurderschap – toch wenselijk zijn schadebeperkende maatregelen te treffen.

Er zijn inmiddels berichten verschenen dat gepleit wordt om de nadelige gevolgen van de huidige crisis te verdelen over alle betrokken partijen. Oftewel verhuurders zouden een huurprijskorting van 50% moeten toestaan.

Het is duidelijk dat er niet eerder is geoordeeld over een kwestie die ziet op een soortgelijke crisis als de coronacrisis en het opschorten dan wel kwijtschelden van de huur. Het blijft dan ook gissen hoe verhuurders hiermee om zullen gaan en hoe rechters hierover zullen gaan oordelen. Het is echter naar onze mening niet ondenkbeeldig dat rechters een beroep op 'onvoorziene omstandigheden' zullen gaan honoreren.

Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken

Normaliter mag er geen onbelaste reiskostenvergoeding worden verstrekt aan werknemers als er langdurig thuis wordt gewerkt. In een beleidsbesluit is nu besloten dat ondanks vermeerdering van de thuiswerkdagen de reiskostenvergoeding onbelast mag worden verstrekt. Je kunt dus als werkgever uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding op gebaseerd was. Als werkgever mag er uiteraard ook voor worden gekozen alleen de werkelijke reiskosten van de werknemer te vergoeden.

Verlaagd btw-tarief voor sportscholen

Wanneer er online sportlessen worden aangeboden, dan mag vanaf 16 maart 2020 het verlaagde btw-tarief van 9% worden gehanteerd. Deze maatregel geldt voor een periode van drie maanden.

Vakantiebijslag

Hoe zit het met het uitbetalen van vakantiebijslag als de werkgever in financiële problemen verkeert door de corona crisis?

De werknemer heeft recht op vakantiebijslag van minimaal 8% van het bruto jaarsalaris over het afgelopen jaar. De hoofdregel is dat een werknemer uiterlijk in de maand juni recht heeft op uitbetaling van de vakantiebijslag. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.

Zo kan er bij cao, personeelshandboek of individuele arbeidsovereenkomst van af worden geweken, maar de werkgever blijft verplicht om minimaal één keer per kalenderjaar de vakantiebijslag te betalen.

Gelet op de huidige financiële problemen van veel werkgevers, kan het wenselijk zijn om de vakantiebijslag op een later moment uit te betalen. Om de vakantiebijslag later dan is afgesproken uit te betalen, is wel toestemming van de werknemer nodig. Het is daarbij raadzaam om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Bewaar deze afspraken in het personeelsdossier van de werknemer.

Wat als de werknemer niet instemt met een latere uitbetaling van de vakantiebijslag?

Werkgevers dienen er rekening mee te houden dat werknemers nakoming kunnen vorderen, indien er niet tijdig wordt betaald. De werkgever loopt in dat geval een risico. Als de werkgever niet of te laat de vakantiebijslag betaalt, dan is de wettelijke verhoging verschuldigd. Het arbeidsrecht bepaalt dat indien er niet op tijd wordt betaald, de werknemer een wettelijke verhoging kan vorderen wegens vertraging. Deze verhoging geldt voor álle beloningen in geld en dus ook voor vakantiebijslag en vakantiegeld (het salaris dat de werknemer tijdens de opgenomen vakantie doorbetaald krijgt).

De NOW-regeling en de vakantiebijslag

Werkgevers die gebruik maken van de NOW-regeling krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten en daarmee ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van de vakantiebijslag. Boven op de loonsom komt namelijk 30 procent opslag voor de opbouw van vakantiebijslag, pensioenpremies en werkgeverspremies. De werkgever ontvangt met de subsidie een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei 2020.

Gebruikelijk loon voor DGA’s

De gebruikelijkloonregeling bepaalt (in het kort) dat directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) per jaar een minimumsalaris moeten uitkeren. Dit minimum is in 2020 EUR 46.000 bruto. Wanneer ondernemers te maken krijgen met omzetverlies door corona, dan mag tijdelijk een lager loon worden aangehouden. Het salaris mag dan in verhouding tot het omzetverlies worden verlaagd. Let op: verlaging van het salaris mag niet met terugwerkende kracht over reeds genoten salaris. Nadere voorwaarden voor deze regeling zullen nog door het kabinet bekend worden gemaakt.

Wet excessief lenen uitgesteld (DGA tax)

De inwerkingtreding van de ‘Wet excessief lenen’ is uitgesteld tot 1 januari 2023. Deze wet heeft tot doel leningen tussen DGA’s en hun BV’s te maximeren op EUR 500.000 (exclusief eigenwoningschulden).

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Indien een BV in 2019 winst heeft gemaakt, dan kan een verlies van 2020 pas in 2021 worden verrekend. Deze regeling wordt nu echter versoepeld: het is toegestaan een ‘fiscale coronareserve’ op te nemen ten laste van de winst in 2019. De reserve mag niet hoger zijn dan de winst in 2019. Met deze regeling kunnen verliezen eerder dan in 2021 worden verrekend.

Verhoging werkkostenregeling

Voor de werkkostenregeling geldt een eenmalige verhoging van 1,7% naar 3% voor de eerste EUR 400.000 van de loonsom van de werkgever. Via de werkkostenregeling kan een werkgever een onbelaste vergoeding aan werknemers verstrekken. De reden van deze verhoging is dat werkgevers hun werknemers hiermee extra kunnen steunen in deze moeilijke periode.

Versoepeling urencriterium

Ondernemers kunnen in de aangifte inkomstenbelasting aanspraak maken op ondernemersaftrek wanneer zij onder andere voldoen aan het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat er minimaal 1.225 uur per jaar (ongeveer 24 uur per week) aan de onderneming wordt besteed. Om te voorkomen dat ondernemers, die minder werken vanwege de coronacrisis, hun recht op de belastingvoordelen verliezen wordt het urencriterium versoepeld. Vanaf 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 zal de Belastingdienst ervan uitgaan dat ondernemers voldoen aan het urencriterium, ook als dat feitelijk niet het geval is.

Hypotheken en hypotheekaanvragen

Ook banken zijn bereid te helpen wanneer er door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte is om hypotheeklasten te voldoen. Het is mogelijk een tijdelijke betaalstop van rente en aflossing voor zes maanden aan te vragen bij de kredietverstrekker. Bij hypotheken met een aflossingsverplichting geldt dat de aflossingsachterstand direct mag worden uitgesmeerd over (een gedeelte van) de resterende looptijd van de lening.

Daarnaast kan je gedurende een hypotheekaanvraag worden geconfronteerd met een coronaverklaring. Met deze verklaring krijgen banken inzicht over de impact die corona heeft op de ondernemer. Banken willen daarmee het risico beperken dat de maandelijkse hypotheeklasten niet voldaan kunnen worden.

Uitstel aangifte inkomstenbelasting

De Belastingdienst begrijpt dat het gedurende deze coronacrisis lastiger is om hulp te vragen bij de aangifte inkomstenbelasting. Voor mensen met een DigiD-machtigingscode wordt daarom automatisch uitstel verleend tot 1 september 2020 voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2019. De DigiD-machtigingscode blijft gedurende deze periode geldig.

Let op: dit geldt niet voor ondernemers, belastingplichtigen die al uitstel hebben aangevraagd en voor belastingplichtigen die al aangifte hebben gedaan of niet zijn uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Uitbreiding budget SEED Capital-regeling

 De SEED Capital-regeling is bedoeld om innovatieve ondernemingen te ondersteunen bij het verkrijgen van risicokapitaal. Private ondernemers en de overheid werken samen door aan kansrijke startups en scale-ups op technologisch en creatief gebied een lening te verstrekken. Door de coronacrisis wordt er meer budget beschikbaar gesteld voor deze regeling, namelijk 32 miljoen. Let op: alleen als in het eerste kwartaal 2020 een aanvraag is ingediend, kan nu gebruik worden gemaakt van deze verruiming. Het is dus niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.
 

Onze diensten voor jou

Wij houden bovengenoemde regelingen nauwlettend in de gaten en informeren je graag per mail over de ontwikkelingen. Indien gewenst kunnen wij uiteraard ondersteunen bij het aanvragen van de verschillende regelingen. Voor vragen weet je ons te vinden!

Nogmaals veel sterkte!

Team Holthaus