Corona Steunmaatregelen

Corona Steunmaatregelen

Belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemers getroffen door de corona crisis - update 9 september 2021

Allereerst hopen we dat je nog steeds gezond en wel bent!

Hierbij onze geüpdatet infomail over de economische steunmaatregelen en relevante zaken. De wijzigingen hebben wij in het rood toegevoegd aan de mail die wij jullie op 15 februari jl. stuurden. Wees er svp van bewust dat de verschillende coronamaatregelen aan veranderingen onderhevig zijn. De meeste regelingen vervallen per 30 september 2021. De aanvullingen op onze laatste infomail zijn direct hieronder samengevat:

Samenvatting belangrijkste aanvullingen: 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”)

 • De NOW is met een extra tijdvak verlengd. De NOW 6.0 kan worden aangevraagd over de periode juli tot en met september 2021 voor drie opeenvolgende maanden.
 • Als de onderneming is gestart na 2 februari 2020 bestaat geen recht op de NOW 6.0.
 • De maximale tegemoetkoming van de NOW 6.0 bedraagt 85%. Er kan maximaal 80% omzetverlies worden aangegeven.
 • Definitieve vaststelling van de NOW 1.0 moet gebeuren voor 31 oktober 2021. Voor de tweede ronde van de NOW geldt dat deze uiterlijk op 5 januari 2022 moet zijn vastgesteld.

Versoepeling uitstel van betaling alsmede verlaging boetes en rente

 • De mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel van betaling is verlengd tot en met 30 september 2021.
 • Er komt een terugbetalingsregeling van maximaal vijf jaar, in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. Tijdens de terugbetalingsperiode wordt belastingrente berekend.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (“Tozo”)

 • De Tozo is verlengd tot en met 30 september 2021. Dat geldt voor zowel de inkomensondersteuning als de bedrijfslening.

Borgstelling MKB Corona (“BMKB-C”)

 • De periode voor het aanvragen van de BMKB-C is verlengd tot eind 2021.

Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken

 • Het belastingvrij verstrekken van reiskosten is verlengd tot 1 oktober 2021. Het maakt daarbij niet uit dat er hoofdzakelijk wordt thuisgewerkt.

Gebruikelijk loon voor DGA’s

 • Voor het verlagen van het gebruikelijk loon moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden, waaronder dat de rekening-courant schuld en het uitgekeerde dividend niet mag zijn toegenomen.

Versoepeling urencriterium

 • De versoepeling van het urencriterium geldt ook in de periode van januari 2021 tot en met juni 2021.

Hypotheken en hypotheekaanvragen

 • De periode voor het aanvragen van betaalpauze is verlengd tot en met september 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (“TVL”)

 • De TVL is verlengd tot en met Q3 2021. Het maximale subsidiepercentage is 100% van de vaste lasten. Er moet sprake zijn van meer dan 30% omzetverlies ten opzichte van Q3 2019 of Q3 2020. De TVL aanvraag Q3 2021 kan worden aangevraagd per 31 augustus 2021.
 • Bij een aanvraag van meer dan EUR 125.000 moet een accountantsproduct worden toegevoegd.

Verhoging schenkvrijstelling 2021

 • Vanwege corona zijn twee schenkingsvrijstellingen verhoogd met EUR 1.000. Het gaat om de schenkvrijstelling voor kinderen (momenteel EUR 6.604) en derden (momenteel EUR 3.244).

Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten (“TONK”)

 • Indien je onvoldoende in staat bent de noodzakelijke kosten te voldoen kun je aanspraak maken op de TONK-regeling. De TONK-regeling geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Garantiefonds voor evenementen

 • Er is een garantiefonds opgezet voor organisatoren van evenementen tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021. Mocht een evenement vanwege coronamaatregelen niet door kunnen gaan, dan verstrekt de overheid een (gedeeltelijke) gift ter hoogte van de kosten.

Subsidieregeling startende ondernemers

 • Er was een aparte subsidieregeling voor startende ondernemers (gestart tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020) gebaseerd op de TVL.

Overbruggingskrediet Starters

 • Er kan een microkrediet van maximaal EUR 35.000 bij Qredits worden aangevraagd voor ondernemers die in de eerste helft van 2020 zijn gestart.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”)

 • De WHOA kan worden gebruikt wanneer een onderneming levensvatbare bedrijfsactiviteiten verricht, maar teveel schulden heeft om de onderneming voort te zetten. Met de WHOA kan een akkoord worden bereikt met de schuldeisers om een doorstart te realiseren.

Time Out Arrangement krediet (“TOA”)

 • Wanneer door middel van de WHOA een doorstart wordt gerealiseerd, kan de TOA worden aangevraagd ter bevordering van de herstart. Let op: het TOA krediet is niet bedoeld om de afspraken gemaakt bij de WHOA te financieren.

Steunmaatregelen voor ondernemers getroffen door de corona crisis (update september 2021)

 1. (Verlenging) Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”)

De eerste ronde van de NOW (NOW 1.0)

De ondernemer, die een omzetverlies verwachtte van minimaal 20%, vanwege het coronavirus, kon bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen. De omzetdaling van minimaal 20% moest zich voordoen over een driemaands periode waarvan de startdatum viel op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Het moest hierbij gaan om een aaneengesloten periode van 3 maanden. De omzet van deze periode (‘de meetperiode’) werd vervolgens vergeleken met 25% van de omzet van het kalenderjaar 2019.

De loonkosten bestaan uit het brutoloon inclusief werkgeverslasten. De tegemoetkoming bedroeg maximaal 90% van de totale loonkosten. Het percentage was afhankelijk van het omzetverlies en werd per individueel geval beoordeeld. Als voorbeeld: bij een omzetderving van 50% door corona, werd 90% van deze 50% vergoed: dat betekent een vergoeding van 45% van de totale loonkosten. Het UWV verstrekte bij een aanvraag 80% van de gevraagde tegemoetkoming als voorschot. Dit voorschot werd gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020 en werd binnen twee tot vier weken na de aanvraag uitbetaald. Als er over dit tijdvak geen loongegevens bekend waren, dan werd uitgegaan van november 2019. Op deze manier kon het personeel worden doorbetaald. Loon boven EUR 9.538 bruto per maand kwam niet voor compensatie in aanmerking. Werkgevers die gebruik maakten van de NOW regeling kregen naast een tegemoetkoming in de loonkosten ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van de vakantiebijslag. Bovenop de loonsom kwam bij de eerste ronde van de NOW 30% opslag voor de opbouw van vakantiebijslag, pensioenpremies en werkgeverspremies.

Hierbij de belangrijkste voorwaarden voor deze regeling:

 1. Er moest sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 20%*;
 2. Er mocht geen personeel worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen**;
 3. Bij het achteraf vaststellen van de NOW kon een accountantsverklaring of een verklaring van een derde deskundige nodig zijn voor de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Indien je een voorschot hebt ontvangen van meer dan EUR 100.000 of een vastgestelde vergoeding van meer dan EUR 125.000 is een accountantsverklaring vereist.
 • Indien je een voorschot hebt ontvangen van meer dan EUR 20.000 of een vastgestelde vergoeding van meer dan EUR 25.000 is een verklaring van een derde deskundige vereist. Een derde deskundige is bijvoorbeeld: een externe consultant, externe financier, brancheorganisatie of accountant/belastingadviseur. Holthaus Advies mag als geregistreerd belastingconsulent deze verklaring uiteraard ook opstellen.
 • Indien geen accountantsverklaring is vereist zal de controle geschieden op basis van de administratie.
 1. Het personeel (dus het nettoloon) moest voor 100% worden doorbetaald (dat geldt niet voor de betaling van loonheffingen aan de Belastingdienst. Deze betaling kan worden uitgesteld, zie onder punt 2).

Let op! De NOW gold óók (anders dan bij de werktijdverkorting) voor werknemers met nul-urencontracten, werknemers die via payrollbedrijven werden ingehuurd en uitzendkrachten.

Aanvragen? Het aanvragen van de eerste ronde van de NOW kon vanaf 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020.

*Het ging hier in beginsel om de omzet van de werkgever. Indien echter sprake was van een groep, dan werd het omzetverlies op (internationaal) groepsniveau gemeten. Dit kon voordelig zijn voor Nederlandse bedrijven, die zelf geen omzet draaien (omdat ze bijvoorbeeld fungeren als cost center), maar gefinancierd worden door een buitenlandse groepsmaatschappij en werknemers in Nederland in dienst hebben. Individuele werkmaatschappijen van een concern, die een omzetdaling van 20% of meer hadden, konden echter ook de NOW aanvragen, ook al was er op groepsniveau geen sprake van 20% of meer omzetdaling. Hiervoor golden wel extra voorwaarden.

**Er zijn ook andere mogelijkheden om personeelskosten te besparen, bijvoorbeeld:

1) er kan afscheid genomen worden van flexibele krachten;

2) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen niet verlengd worden;

3) arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen met wederzijds goedvinden aan de hand van een vaststellingsovereenkomst opgezegd worden, waarbij de werknemer aanspraak maakt op een WW-uitkering;

4) arbeidscontracten kunnen vóór aanvang of tijdens de proeftijd opgezegd worden;

Positie directeur-grootaandeelhouders (“DGA”): Op 27 maart jl. werd bekend gemaakt dat een DGA geen beroep kan doen op de NOW. De DGA kan wel gebruik maken van de Tozo regeling (zie hierover meer onder punt 3). Alleen directeuren waarvoor ook premies werknemersverzekeringen worden voldaan vielen onder de voorwaarden van de NOW. Dit gold ook voor meewerkende aandeelhouders, met een minderheidsbelang in een werkmaatschappij, waarvoor de doorbetaald loonregeling geldt.

De tweede ronde van de NOW (NOW 2.0)

Het kabinet maakte bekend dat de NOW regeling werd verlengd met een periode van vier maanden. Vanaf 6 juli 2020 kon de aanvraag worden ingediend voor de maanden juni tot en met september. Het aangiftetijdvak van de loonheffingen waarop de tweede ronde van de NOW regeling werd gebaseerd is maart 2020. Indien de loonsom van maart hoger lag dan de loonsom van januari, werd ook voor de eerste NOW aanvraag maart als aangiftetijdvak aangehouden. Het verschil werd dan bij definitieve vaststelling van de NOW berekend. Loon boven EUR 9.538 bruto per maand kwam niet voor compensatie in aanmerking.

Hierbij de belangrijkste voorwaarden om aanspraak te maken op deze regeling:

 1. Er moest sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 20%. Het omzetverlies moest zich voordoen over een periode van vier aangesloten maanden. Indien een eerder beroep op de NOW regeling was gedaan, moest deze periode aansluiten op de eerder gekozen periode.
 2. Het personeel (dus het nettoloon) moest voor 100% worden doorbetaald (dat gold niet voor de betaling van loonheffingen aan de Belastingdienst. Deze betaling kon worden uitgesteld, zie onder punt 2).
 3. In tegenstelling tot de eerdere NOW regeling mocht personeel onder voorwaarden worden ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen. Bij grotere ontslagaanvragen (meer dan 20 werknemers) gold wel een inhouding van 5% van de totale NOW uitkering, tenzij werkgevers met vakbonden een akkoord over de ontslagaanvraag hadden bereikt. Er moest dan ook bij grotere ontslagaanvragen melding worden gedaan aan vakbonden en een verklaring worden afgelegd dat de werkgever zich voldoende heeft ingespannen tot bij- en omscholing van het personeel. Ter ondersteuning hiervan stelde het kabinet budget beschikbaar, waarmee vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kon worden gevolgd.
 4. Bij het achteraf vaststellen van de NOW kon een accountantsverklaring of een verklaring van een derde deskundige nodig zijn voor de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Indien je een voorschot had ontvangen van meer dan EUR 100.000 of een vastgestelde vergoeding van meer dan EUR 125.000 is een accountantsverklaring vereist.
 • Indien je een voorschot had ontvangen van meer dan EUR 20.000 of een vastgestelde vergoeding van meer dan EUR 25.000 is een verklaring van een derde deskundige vereist. Een derde deskundige is bijvoorbeeld: een externe consultant, externe financier, brancheorganisatie of accountant/belastingadviseur. Holthaus Advies mag als geregistreerd belastingconsulent deze verklaring uiteraard ook opstellen.
 • Indien geen accountantsverklaring was vereist werd de controle door de overheid uitgevoerd op basis van de administratie.
 1. Voor die situaties waarin een accountantsverklaring was vereist mogen tot het vaststellen van de jaarrekening 2020 geen winstuitkeringen over 2020 aan aandeelhouders worden gedaan, geen bonussen aan het bestuur worden uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht als aanspraak wordt gemaakt op de tweede NOW regeling.

Werkgevers die gebruik maakte van de NOW regeling kregen naast een tegemoetkoming in de loonkosten ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van de vakantiebijslag. Bovenop de loonsom kwam bij de eerste ronde van de NOW 30% opslag voor de opbouw van vakantiebijslag, pensioenpremies en werkgeverspremies. Bij de tweede ronde van de NOW regeling werd deze opslag verhoogd naar 40%.

De derde ronde van de NOW (NOW 3.0)

Eind augustus maakte het kabinet bekend dat de NOW werd verlengd met drie tijdvakken van drie maanden. Dat betekende dat de NOW werd verlengd tot en met 30 juni 2021.

 • Tijdvak 1 (1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 – NOW 3.0): de tegemoetkoming bedroeg in dit tijdvak maximaal 80% van de totale loonkosten. Loon boven EUR 9.538 bruto per maand kwam in dit tijdvak niet voor compensatie in aanmerking. In dit tijdvak kon NOW compensatie worden aangevraagd als er een omzetverlies was van minimaal 20%.
 • Tijdvak 2 (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 – NOW 4.0): de tegemoetkoming bedroeg in dit tijdvak maximaal 85% van de totale loonkosten. Loon boven EUR 9.691 bruto per maand kwam in dit tijdvak niet voor compensatie in aanmerking. In dit tijdvak kon NOW compensatie worden aangevraagd als er een omzetverlies was van minimaal 20%.
 • Tijdvak 3 (1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 – NOW 5.0): de tegemoetkoming bedroeg in dit tijdvak maximaal 85% van de totale loonkosten. Loon boven EUR 9.691 per maand kwam in dit tijdvak niet voor compensatie in aanmerking. In dit tijdvak kon NOW compensatie worden aangevraagd als er een omzetverlies was van minimaal 20%.

In tegenstelling tot de eerste en tweede ronde van de NOW was het vanaf de derde ronde van de NOW wel toegestaan om de loonsom licht te laten dalen, zonder dat de NOW compensatie daardoor wordt verlaagd.

 • In het eerste tijdvak mocht de loonsom maximaal worden verminderd met 10%.
 • In het tweede tijdvak mocht de loonsom maximaal worden verminderd met 10%.
 • In het derde tijdvak mocht de loonsom maximaal worden verminderd met 10%.

De loonsom kan op verschillende manieren worden verminderd: door het niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd, door ontslag of een vrijwillig loonoffer van werknemers. Let op: voor een vrijwillig loonoffer is wel toestemming van de werknemer nodig.

Aanvragen? De aanvraag voor het derde tijdvak van de NOW 3.0 kon tot en met 30 juni 2021 worden gedaan. Definitieve vaststelling van de NOW 3.0 vindt plaats in de zomer van 2021.

De zesde ronde van de NOW (NOW 6.0)

De NOW is met een extra tijdvak verlengd. De NOW 6.0 kan worden aangevraagd over de periode juli tot en met september 2021 voor drie opeenvolgende maanden. Let op: indien geen NOW 3.3/ NOW 5.0 is aangevraagd, is de aanvrager vrij om zelf de maanden te kiezen waarover het omzetverlies wordt berekend. Als er wel gebruik is gemaakt van de NOW 3.3/ NOW 5.0, moeten de maanden juli tot en met september 2021 worden aangehouden. Let op: indien de onderneming is gestart na 2 februari 2020 bestaat er geen recht op de NOW 6.0. Indien de onderneming is gestart tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 gelden er afwijkende regels voor het bepalen van de omzetperiode. De omzet moet dan worden berekend vanaf de startdatum onderneming tot en met 29 februari 2020.

Als referentiemaand voor het bepalen van de hoogte van de loonkosten wordt februari 2021 aangehouden. De maximale tegemoetkoming is 85%. Loon boven EUR 9.691 per maand komt niet voor compensatie in aanmerking. NOW compensatie kan worden aangevraagd als er een omzetverlies is van minimaal 20%. Er kan maximaal 80% omzetverlies worden aangegeven, ook als er daadwerkelijk meer omzetverlies wordt geleden.

Net als bij de eerdere rondes van de NOW blijven een aantal voorwaarden gelijk. Werkgevers ontvangen naast de tegemoetkoming in de loonkosten ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van de vakantiebijslag, pensioenpremies en werkgeverspremies. Deze opslag is 40%. Het verbod op het doen van winstuitkeringen aan aandeelhouders, bonussen aan het bestuur en de inkoop van eigen aandelen blijft bestaan. Net zoals de inspanningsverplichting van de werkgever gericht op scholing van werknemers.

Aanvragen? De aanvraag voor de NOW 6.0 kan vanaf 26 juli t/m 30 september 2021 worden ingediend.

Definitieve vaststelling NOW

Indien in de eerste ronde de NOW (maart tot en met mei 2020) tegemoetkoming was aangevraagd en een voorschot is ontvangen, moet voor 31 oktober 2021 de tegemoetkoming definitief worden vastgesteld. Voor de tweede ronde van de NOW (juni tot en met september 2020) geldt dat deze uiterlijk op 5 januari 2022 moet zijn vastgesteld. Voor de NOW 3.0 t/m 5.0 geldt dat ernaar wordt gestreefd de vaststelling vanaf oktober 2021 te openen. Vanaf 1 juni 2022 moet de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld van de NOW 6.0.

Bij het achteraf vaststellen van de NOW kan een accountantsverklaring of een verklaring van een derde deskundige nodig zijn voor de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming.

 • Indien je een voorschot hebt ontvangen van meer dan EUR 100.000 of een vastgestelde vergoeding van meer dan EUR 125.000 is een accountantsverklaring vereist.
 • Indien je een voorschot hebt ontvangen van meer dan EUR 20.000 of een vastgestelde vergoeding van meer dan EUR 25.000 is een verklaring van een derde deskundige vereist. Een derde deskundige is bijvoorbeeld: een externe consultant, externe financier, brancheorganisatie of accountant/belastingadviseur. Holthaus Advies mag als geregistreerd belastingconsulent deze verklaring uiteraard ook opstellen.
 • Indien geen accountantsverklaring is vereist zal de controle geschieden op basis van de administratie.

Bij de vaststelling geldt een doelmatigheidsgrens van EUR 500. Dat betekent dat er alleen behoeft te worden terugbetaald als de teveel ontvangen subsidie meer bedraagt dan EUR 500. Het is mogelijk contact op te nemen met het UWV voor het treffen van een betalingsregeling.

 1. Versoepeling uitstel van betaling belasting alsmede verlaging boetes en rente

Ondernemers die financiële moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen tot 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen. Let op: dit betreft uitstel en dus geen afstel. Het uitstel geldt voor onder andere de navolgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting*
 • Vennootschapsbelasting*
 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting (btw)

De invorderings- en belastingrente was tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Tot en met 31 december 2021 blijft de invorderingsrente 0,01%. De belastingrente ging vanaf 1 oktober 2020 wel weer naar 4%. Dat geldt tot 31 december 2021 voor alle belastingsoorten, dus ook voor de Vennootschapsbelasting (normaliter 8% belastingrente). De invorderingsrente wordt daarna stapsgewijs weer teruggebracht naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 juli 2022 op 2%, op 1 januari 2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 4%. Het kwijtschelden van boetes geldt alleen wanneer er ook een verzoek tot uitstel van betaling is ingediend. Oude verzuimboetes worden niet kwijtgescholden. Kwijtschelding geldt alleen voor nieuwe verzuimboetes veroorzaakt door financiële moeilijkheden vanwege het coronavirus.

Uitstel aanvragen?

Voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting ontvang je de betreffende aanslag nadat de aangifte is ingediend bij de Belastingdienst. Voor de Loonheffingen en Omzetbelasting ontvang je een naheffingsaanslag wanneer je de belasting niet binnen de reguliere termijn hebt betaald. Helaas kan er niet op voorhand, maar pas na het ontvangen van een (naheffings)aanslag, een schriftelijk verzoek tot uitstel worden ingediend bij de Belastingdienst. De deadline voor het aanvragen van uitstel van betaling is 30 september 2021.

Er komt een terugbetalingsregeling van maximaal vijf jaar, in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. Tijdens de terugbetalingsperiode wordt rente berekend. Sneller terugbetalen dan vijf jaar is toegestaan.

Wijziging voorlopige aanslagen 2020/2021: naast het aanvragen van uitstel van betaling is het ook mogelijk om de voorlopige aanslagen voor 2020 of 2021 te wijzigen. De voorlopige aanslagen kunnen worden gewijzigd via de online omgeving van de Belastingdienst. Uiteraard kunnen wij ook helpen bij het wijzigen van de voorlopige aanslagen 2020 of 2021.

 1. (Verlenging) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (“Tozo”)

Eerste ronde Tozo (Tozo 1)

Om zelfstandigen te ondersteunen presenteerde het kabinet vanaf 1 maart jl. een regeling waarmee zelfstandigen inkomensondersteuning konden krijgen voor levensonderhoud. Zelfstandigen konden voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure inkomensondersteuning ontvangen. Dit kon op twee manieren:

 1. Maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Deze aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald. Zelfstandig ondernemers konden hun inkomen gedurende drie maanden aanvullen tot EUR 1.050 netto per maand. Indien beide partners ondernemer zijn, gold een maximumbedrag van EUR 1.500 netto per maand.
 2. Daarnaast kon een maximale lening van EUR 10.157 voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. De maximale looptijd van deze lening is verlengd tot 3 jaar. Tot 1 januari 2022 hoeft de lening niet te worden afgelost. Tot deze datum wordt ook geen rente gerekend, daarna geldt een percentage van 2%.

De hoogte van de inkomensondersteuning in de vorm van een aanvulling (1.) of een lening (2.) was afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. Bij de behandeling van de aanvraag vond geen levensvatbaarheid-, partner- of vermogenstoets meer plaats.

Wie wordt er aangemerkt als zelfstandige bij het aanvragen van de Tozo?

 • Eenmanszaak: de eigenaar.
 • VOF: iedere vennoot (op voorwaarde dat iedere vennoot akkoord is).
 • CV: iedere vennoot (maar uitgesloten zijn stille vennoten).
 • BV: de directeur-grootaandeelhouder (kort gezegd een aandeelhouder met een meerderheid van de aandelen, dus meer dan 50%).
 • Maatschap: elke maat, indien arbeid en kapitaal worden ingebracht. Indien enkel arbeid wordt ingebracht kon slechts een beroep worden gedaan op de aanvulling van de Tozo (variant 1).
 • Coöperatieve vereniging: ieder lid (op voorwaarde dat ieder ander lid akkoord is).
 • Stichting: de persoon, die zeggenschap over de stichting heeft, financieel bijdraagt en risico’s loopt, alsmede werkzaam is voor de stichting. Daarnaast moet deze persoon als ondernemer voor de aangifte inkomstenbelasting worden aangemerkt.

Is één van deze rechtsvormen op jou van toepassing?

De bovenstaande ondernemers die aan het urencriterium voldoen kwamen in aanmerking voor de Tozo. Het urencriterium houdt in dat er minimaal 1.225 uur per jaar aan de onderneming wordt besteed (ongeveer 24 uur per week). Ook moet voor 17 maart 2020 gestart zijn met de onderneming.

Ondernemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt konden ook een beroep doen op de Tozo. Het ging daarbij om een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentetarief. De verruiming van de Tozo gold bovendien voor grenswerkers en zorgverleners. Wanneer een ondernemer in Nederland woonachtig is, maar een in het buitenland geregistreerde onderneming heeft, kon de Tozo inkomensondersteuning van maximaal EUR 1.050 netto per maand worden aangevraagd.  Woont de ondernemer niet in Nederland, maar is er wel een geregistreerde onderneming in Nederland, dan kon de ondernemer bij gemeente Maastricht een beroep doen op de Tozo lening voor bedrijfskapitaal. Ook voor zorgaanbieders gold dat de Tozo kon worden aangevraagd, wanneer er vanuit zorgverzekeraars en gemeenten onvoldoende inkomen werd verkregen.

Aanvragen?

De aanvraagprocedure liep via de gemeente waar de ondernemer woonachtig is. De voorwaarden en aanvraagmethodes konden daarom per gemeente verschillen. De Tozo aanvraag wordt individueel beoordeeld. De aanvraag kon worden ingediend vanaf 30 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De aanvraag moest worden ingediend via DigiD.

Let op: wanneer je de inkomensondersteuning had aangevraagd, maar het was toch gelukt om weer omzet binnen te halen, dan moest dit worden doorgegeven aan de gemeente. De gemeente zal achteraf ook controleren welke inkomsten er waren gedurende de periode van de inkomensondersteuning. De inkomsten worden bij de eindafrekening verrekend met de verkregen inkomensondersteuning.

Verlenging Tozo (Tozo 2)

Door het kabinet was de Tozo regeling verlengd met vier maanden, tot en met 30 september 2020. De ondernemer moest voor verlenging wel verklaren dat er geen sprake was van surseance van betaling (uitstel van betaling verleend door de rechter) of een naderend faillissement. Bij de verlenging van de Tozo veranderde de partnertoets. In tegenstelling tot de eerdere Tozo regeling werd het partnerinkomen wel meegenomen bij het toekennen van de Tozo. Door de ondernemer en diens partner moest een verklaring worden afgegeven dat door de coronacrisis het huishoudinkomen onder het sociaal minimum van EUR 1.050 was gekomen.

De inkomensondersteuning kon bestaan uit zowel aanvulling van het inkomen als uit een lening. Ondernemers die al eerder inkomensondersteuning in de vorm van een lening hadden aangevraagd, konden bij de tweede ronde opnieuw aanspraak maken op een lening.

Verlenging Tozo 3 en 4

De Tozo regeling was door het kabinet met negen maanden verlengd, namelijk tot en met 30 juni 2021. De eerder aangekondigde vermogenstoets vanaf 1 april 2021 was geschrapt.

Aanvragen? De Tozo 3 en 4 kon worden aangevraagd bij de gemeente.

Verlenging Tozo 5

De Tozo is opnieuw verlengd, namelijk tot en met 30 september 2021. Dat geldt voor zowel de inkomensondersteuning als de bedrijfslening. Bij de Tozo 5 blijft de partnertoets gelden. Bij de inkomensondersteuning speelt de levensvatbaarheid van de onderneming en het vermogen geen rol.

Aanvragen? De Tozo kan worden aangevraagd bij de gemeente. Je kunt de Tozo aanvragen met terugwerkende kracht van één maand.

Definitieve vaststelling Tozo

Indien je voor de Tozo een aanvraag hebt ingediend, wordt door de gemeenten verzocht een winstverklaring af te geven. In de winstverklaring moet de winst over de periode van de Tozo worden opgegeven. Let op: de winstverklaring is verplicht. Het niet indienen daarvan, kan ervoor zorgen dat de verkregen Tozo uitkering moet worden terugbetaald

 1. Borgstelling MKB Corona (“BMKB-C”)

MKB ondernemers, die financiële moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen ook gebruikmaken van de borgstelling MKB-kredieten. Ondernemers kunnen een krediet (lening) aanvragen bij een kredietverstrekker, zoals een bank. De overheid staat dan gedeeltelijk garant, waardoor de lening makkelijker wordt verstrekt door de kredietverstrekker. Dit krediet kan vervolgens door bedrijven worden benut om de periode te overbruggen waarin zij door het coronavirus inkomsten of productie mislopen. De borgstelling MKB kan door ondernemers worden aangevraagd indien zij maximaal 250 werknemers (fte) en maximaal EUR 50M omzet per jaar hebben. Voor het afsluiten van een krediet op basis van de BMKB-C regeling geldt een afsluitpremie voor de ondernemer. Deze afsluitpremie is verlaagd van 3,9% naar 2%. Daarnaast is ook de looptijd van de lening verlengd naar vier jaar. Door deze verruiming kunnen kredieten eerder worden verstrekt.

De BMKB-C is verlengd tot en met 31 december 2021.

Aanvragen? Het krediet kan worden aangevraagd bij kredietverstrekkers (zoals banken of non-bancaire financiers). De kredietverstrekkers vragen dan goedkeuring aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (“RVO”). Voor kredieten tot EUR 250.000 geldt er een versnelde procedure, waardoor sneller uitsluitsel over het al dan niet toekennen bestaat.

Voor grotere ondernemingen geldt er een andere regeling, namelijk de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (“GO”).

 1. Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (“TOGS“) ook wel het Noodloket

Er was een noodloket waarbij sommige ondernemers een tegemoetkoming konden ontvangen in de vorm van een eenmalige gift van EUR 4.000. Dit budget was bedoeld voor de eerste nood bij ondernemers die direct waren getroffen door overheidsmaatregelen en daardoor hun omzet flink hebben zien teruglopen. Voor het aanvragen golden onder andere de volgende voorwaarden:

 • De onderneming moest zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK voor 16 maart 2020.
 • De onderneming betrof een fysieke inrichting buiten het eigen huis.* Voor horecabedrijven en ambulante handel (zoals rijscholen, taxivervoer en markthandel) gold een uitzondering: daar mag het privéadres gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Er mogen maximaal 250 personen werkzaam zijn in de onderneming.
 • Gedurende de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 werd EUR 4.000 aan vaste lasten verwacht voor de hoofd- of nevenactiviteit.
 • De activiteit moest voor 16 maart 2020 geregistreerd zijn onder een van de vereiste SBI-codes. De SBI-codes die voor de tegemoetkoming in aanmerking kwamen tref je hier. De SBI-code van jouw onderneming tref je aan in het uittreksel van de KvK. Het kabinet had de lijst van SBI-codes uitgebreid zodat meer ondernemers een beroep konden doen op het Noodloket. Er kon ook aanspraak op het Noodloket worden gemaakt indien de eventueel geregistreerde nevenactiviteit valt onder de geselecteerde SBI code. Er werd niet enkel meer gekeken naar de geregistreerde hoofdactiviteit.

*Had je echter omvangrijke periodieke lasten terwijl de onderneming op je huisadres ingeschreven staat, dan kon toch een beroep worden gedaan op het Noodloket. De zekere minimale omvang van de onderneming moest met een verklaring worden onderbouwd.

Aanvragen? De aanvraag voor deze tegemoetkoming van EUR 4.000 kon tot en met 26 juni 2020 via de website van de RvO worden ingediend. De aanvraag moest worden gedaan via E-Herkenning of DigiD. Na de aanvraag werd binnen 1 tot 3 weken de vergoeding goedgekeurd en uitbetaald. Bij de aanvraag moest het bankrekeningnummer dat op naam staat van de onderneming worden ingevuld.

 1. Uitstel aflossing leningen

Nederlandse ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen een half jaar uitstel krijgen voor de aflossing van leningen. Dat geldt onder andere voor leningen bij de ABN-AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank.

Aanvragen?

De Nederlandse Vereniging van Banken (“NVB”) roept op om een eventuele aanvraag in te dienen bij de bank waar je momenteel bankiert.

 1. Corona overbruggingslening (“COL”) voor startups en scale-ups

De regering maakte het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven, die getroffen werden door de economische gevolgen van corona mogelijk om een (overbruggings)krediet aan te vragen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (“ROM’s”) hebben deze kredieten op verzoek van het kabinet verstrekt. ROM’s investeren met name in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven en zij herstructureren bedrijventerreinen. Zij verstrekken risicokapitaal aan ondernemers en kunnen zelfs aandeelhouder worden in deze bedrijven. Daarnaast begeleiden zij ondernemers in hun bedrijfsvoering en stimuleren zij ondernemers om zich in de regio te vestigen. De overheid had EUR 300 miljoen ter beschikking gesteld aan startups en scale-ups.

Er konden leningen worden aangevraagd die varieerden tussen de EUR 50.000 en EUR 2 miljoen tegen een rentepercentage van 3%. De lening was niet bedoeld om andere leningen mee af te lossen. De regeling was wel bedoeld als extra financiële capaciteit voor de onderneming. Indien een lening van meer dan EUR 250.000 werd aangevraagd gold een plicht om als aandeelhouder of andere investeerder minimaal 25% mee te financieren. De lening moest binnen 3 jaar worden afgelost, waarvan het eerste jaar aflossingsvrij was. Het aanvragen van de COL was mogelijk tot en met 30 juni 2021.

 1. Opschorting en/of kwijtschelding huur

In hoeverre de gevolgen van het coronavirus voor risico van de huurder komen, hangt af van de omstandigheden van het geval en de verdere afspraken die zijn gemaakt tussen partijen. Hoewel de verhuurder in beginsel geen actieve verplichting heeft om maatregelen te treffen tegen het coronavirus, kan het toch wenselijk zijn schadebeperkende maatregelen te treffen. In zijn algemeenheid zou een huurder onder meer een beroep kunnen doen op de volgende rechtsgronden:

 1. Overmacht:overmacht ontslaat de schuldenaar (in dit geval de huurder) in beginsel van de verplichting tot (i) nakoming van de prestatie die tijdelijk of blijvend onmogelijk is en tot (ii)  het betalen van schadevergoeding. Prestaties (in dit geval het betalen van de huur) kunnen als onmogelijk worden beschouwd indien bijvoorbeeld de opgelegde overheidsmaatregelen prestaties verbieden;
 2. Onvoorziene omstandigheden:de coronacrisis is zeer uitzonderlijk. Het is niet ondenkbaar dat rechters zullen beslissen dat de extreem verstorende effecten van het coronavirus en de getroffen overheidsmaatregelen op de huurrelatie verder gaan dan het normale ondernemingsrisico en als zodanig als onvoorziene omstandigheden kunnen worden aangemerkt. Dit kan leiden tot wijziging of beëindiging van het huurcontract, of aanleiding geven tot heronderhandeling.
 3. Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken

Normaliter mag er geen onbelaste reiskostenvergoeding worden verstrekt aan werknemers als er langdurig thuis wordt gewerkt. Er is besloten dat, ondanks vermeerdering van de thuiswerkdagen, de reiskostenvergoeding onbelast mag worden verstrekt tot 1 oktober 2021. Je kunt dus als werkgever uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding op gebaseerd was. Als werkgever mag er uiteraard ook voor worden gekozen alleen de werkelijke reiskosten van de werknemer te vergoeden. Let op: het moet gaan om vergoedingen die al voor 13 maart 2020 aan werknemers werden verstrekt.

 1. Verlaagd btw-tarief voor sportscholen

Wanneer er online sportlessen werden aangeboden, dan mocht tot en met 19 mei 2021 het verlaagde btw-tarief van 9% worden gehanteerd. Voor online groepslessen gold het verlaagde btw-tarief van 9% tot en met 4 juni 2021. Tijdens de eerdere sluiting van de sportscholen gold deze maatregel ook.  Vanaf 5 juni 2021 geldt voor alle online sportlessen weer het btw-tarief van 21%.

 1. Vakantiebijslag

Hoe zit het met het uitbetalen van vakantiebijslag als de werkgever in financiële problemen verkeert door de corona crisis?

De werknemer heeft recht op vakantiebijslag van minimaal 8% van het bruto jaarsalaris over het afgelopen jaar. De hoofdregel is dat een werknemer uiterlijk in de maand juni recht heeft op uitbetaling van de vakantiebijslag. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.

Zo kan er bij cao, personeelshandboek of individuele arbeidsovereenkomst van af worden geweken, maar de werkgever blijft verplicht om minimaal één keer per kalenderjaar de vakantiebijslag te betalen.

Gelet op de huidige financiële problemen van veel werkgevers, kan het wenselijk zijn om de vakantiebijslag op een later moment uit te betalen. Om de vakantiebijslag later dan is afgesproken uit te betalen, is wel toestemming van de werknemer nodig. Het is daarbij raadzaam om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Bewaar deze afspraken in het personeelsdossier van de werknemer.

Wat als de werknemer niet instemt met een latere uitbetaling van de vakantiebijslag?

Werkgevers dienen er rekening mee te houden dat werknemers nakoming kunnen vorderen, indien er niet tijdig wordt betaald. De werkgever loopt in dat geval een risico. Als de werkgever niet of te laat de vakantiebijslag betaalt, dan is de wettelijke verhoging verschuldigd. Het arbeidsrecht bepaalt dat indien er niet op tijd wordt betaald, de werknemer een wettelijke verhoging kan vorderen wegens vertraging. Deze verhoging geldt voor álle beloningen in geld en dus ook voor vakantiebijslag en vakantiegeld (het salaris dat de werknemer tijdens de opgenomen vakantie doorbetaald krijgt).

 1. Gebruikelijk loon voor DGA’s

De gebruikelijkloonregeling bepaalt (in het kort) dat directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) per jaar een minimumsalaris moeten uitkeren. Dit minimum is in 2020 EUR 46.000 bruto en in 2021 EUR 47.000 bruto. Wanneer ondernemers te maken krijgen met omzetverlies door corona, dan mag tijdelijk een lager loon worden aangehouden. Het salaris mag dan in verhouding tot het omzetverlies worden verlaagd. Let op: verlaging van het salaris mag niet met terugwerkende kracht over reeds genoten salaris.

Voor het verlagen van het DGA-salaris moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De rekening-courant schuld mag niet zijn toegenomen;
 • Het uitgekeerde dividend mag niet zijn toegenomen;
 • Als de DGA in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad, geldt dit hogere loon;
 • Voor 2021: voor het verlagen van het salaris, moet er een minimaal omzetverlies zijn van 30% ten opzichte van 2019.
 1. Wet excessief lenen uitgesteld (DGA tax)

De inwerkingtreding van de ‘Wet excessief lenen’ is uitgesteld tot 1 januari 2023. Deze wet heeft tot doel leningen tussen DGA’s en hun BV’s te maximeren op EUR 500.000 (exclusief eigenwoningschulden).

 1. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Indien een BV in 2019 winst heeft gemaakt, dan kan een verlies van 2020 pas in 2021 worden verrekend. Deze regeling wordt nu echter versoepeld: het is toegestaan een ‘fiscale coronareserve’ op te nemen ten laste van de winst in 2019. De reserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019. Met deze regeling kunnen verliezen eerder dan in 2021 worden verrekend.

 1. Verhoging werkkostenregeling

Voor de werkkostenregeling geldt een eenmalige verhoging van 1,7% naar 3% voor de eerste EUR 400.000 van de loonsom van de werkgever. Via de werkkostenregeling kan een werkgever een onbelaste vergoeding aan werknemers verstrekken. De reden van deze verhoging is dat werkgevers hun werknemers hiermee extra kunnen steunen in deze moeilijke periode. Over het bedrag van de loonsom boven de EUR 400.000 geldt in 2021 een percentage van 1,18%.

 1. Versoepeling urencriterium

Ondernemers kunnen in de aangifte inkomstenbelasting aanspraak maken op ondernemersaftrek wanneer zij onder andere voldoen aan het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat er minimaal 1.225 uur per jaar (ongeveer 24 uur per week) aan de onderneming wordt besteed. Om te voorkomen dat ondernemers, die minder werken vanwege de coronacrisis, hun recht op belastingvoordelen verliezen, is het urencriterium versoepeld. Deze versoepeling was verlengd en gold over de periode maart 2020 tot en met oktober 2020. Ook in de periode van januari 2021 tot en met juni 2021 gold deze versoepeling. In deze perioden ging de Belastingdienst ervan uit dat ondernemers voldoen aan het urencriterium, ook als dat feitelijk niet het geval is.

 1. Hypotheken en hypotheekaanvragen

Ook banken zijn bereid te helpen wanneer er door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte is om hypotheeklasten te voldoen. Het is mogelijk een tijdelijke betaalstop van rente en aflossing aan te vragen bij de kredietverstrekker. Bij hypotheken met een aflossingsverplichting geldt dat de aflossingsachterstand direct mag worden uitgesmeerd over (een gedeelte van) de resterende looptijd van de lening. De periode voor het aanvragen van betaalpauze is verlengd tot en met september 2021. De hypotheekverstrekker beoordeelt het verzoek tot betaalpauze van de hypotheeklasten.

Daarnaast kan je gedurende de aanvraagprocedure voor een hypothecaire lenig bij een bank of een andere kredietverstrekker worden geconfronteerd met een corona- of perspectiefverklaring. Met deze verklaring krijgen banken inzicht over de impact die corona heeft op de ondernemer of werknemer. Banken of andere kredietverstrekkers willen daarmee het risico beperken dat de maandelijkse hypotheeklasten niet voldaan kunnen worden.

 1. Uitstel aangifte inkomstenbelasting

Voor mensen met een DigiD-machtigingscode werd automatisch uitstel verleend tot 1 september 2020 voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2019. De DigiD-machtigingscode bleef gedurende deze periode geldig.

Let op: dit gold niet voor ondernemers, belastingplichtigen die al uitstel hadden aangevraagd en voor belastingplichtigen die al aangifte hadden gedaan of niet waren uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 1. Uitbreiding budget SEED Capital-regeling

De SEED Capital-regeling was bedoeld om innovatieve ondernemingen te ondersteunen bij het verkrijgen van risicokapitaal. Private ondernemers en de overheid werkten samen door aan kansrijke startups en scale-ups op technologisch en creatief gebied een lening te verstrekken. Door de coronacrisis werd er meer budget beschikbaar gesteld voor deze regeling. Het is op dit moment niet mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.

 1. Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (“KKC”)

Naast de andere kredietmogelijkheden, is ook de Kleine Kredieten Coronagarantieregeling gepresenteerd. Deze regeling is bedoeld voor alle kredieten vanaf EUR 10.000 tot maximaal EUR 50.000. De overheid staat dan voor 95% garant voor het gehele krediet. Het krediet is bedoeld als overbruggingsfinanciering.

Voor het aanvragen van de KKC gelden de volgende voorwaarden:

 • De omzet bedraagt meer dan EUR 50.000 per jaar.
 • De onderneming stond op 1 januari 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar.
 • De rente bedraagt maximaal 4% per jaar. Voor het afsluiten van de lening geldt een afsluitpremie van 2%.

Aanvragen? Momenteel is deze kredietmogelijkheid nog niet opengesteld. Net zoals de andere kredietmogelijkheden kan deze straks worden aangevraagd bij gebruikelijke kredietverstrekkers (zoals banken). De ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en Volksbank hebben in ieder geval toegezegd leningen te verstrekken middels deze regeling. De kredietverstrekkers vragen dan goedkeuring aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (“RVO”).

 1. Coaching bij coronaproblemen

De Stichting Ondernemersklankbord (“OKB”) biedt gratis coaching aan voor ondernemers in coronaproblemen. De Stichting bestaat uit ongeveer 300 vrijwilligers die ondernemers coachen gedurende een traject van zes maanden. De Kamer van Koophandel vormt het eerste aanspreekpunt voor informatie en advies. Het OKB is bedoeld voor verdere coaching en advies.

Aanvragen? Via de website van het OKB kan het adviestraject worden aangevraagd.

 1. Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (“TOFA”)

De TOFA regeling zorgde voor een vaste tegemoetkoming voor flexwerkers. Daarnaast mocht er geen aanspraak zijn gemaakt op andere steunmaatregelen.

Wanneer had je recht op de TOFA? Indien in februari minimaal EUR 400 was verdiend kan aanspraak worden gemaakt op de TOFA. Er kon dan een aanvulling worden verkregen van EUR 550 per maand bruto, over de maanden maart tot en met mei 2020. Het maximuminkomen over april 2020 mocht niet hoger zijn dan EUR 550 bruto. Let op: deze tegemoetkoming wordt aangemerkt als loon en zal daarom ook worden belast. Momenteel is het niet meer mogelijk de regeling aan te vragen. De aanvraagperiode is op 27 juli 2020 gesloten.

 1. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (“TVL”)

De eerste ronde van de TVL

Voor MKB ondernemingen die het zwaarst werden getroffen door corona kwam het kabinet met de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’. Het gaat daarbij onder andere om de volgende sectoren: horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, podia en theaters.

Deze bedrijven kregen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor de vaste lasten. Deze tegemoetkoming was maximaal EUR 50.000. Voor toekenning van deze tegemoetkoming werd aangesloten bij de SBI codes die gelden voor de TOGS (punt 5). Daarnaast moest er sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 30%.

Verdere voorwaarden werden overgenomen van de bestaande TOGS regeling:

 • De onderneming moest zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK voor 16 maart 2020.
 • De onderneming moest een Nederlandse vestiging hebben.
 • De onderneming betrof een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Voor horecabedrijven en ambulante handel (zoals rijscholen, taxivervoer en markthandel) gold een uitzondering: daar mocht het privéadres gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Er mochten maximaal 250 personen werkzaam zijn in de onderneming.
 • Er moesten minimaal EUR 4.000 aan vaste lasten zijn in een periode van drie maanden.

Aanvragen? Vanaf half juni 2020 kon het verzoek voor deze tegemoetkoming worden ingediend via de website van de RvO. De aanvraag moet worden gedaan via E-Herkenning of DigiD.

De tweede ronde van de TVL

De TVL is verlengd met drie tijdvakken van drie maanden. Dat betekent dat de TVL is verlengd tot en met 30 juni 2021. Deze regeling is in het leven geroepen voor MKB ondernemingen die het zwaarst zijn getroffen door gevolgen van het coronavirus.

 • Tijdvak 1 (1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020): hiervoor golden de voorwaarden van de eerste ronde van de TVL. Er moest een minimaal omzetverlies van 30% worden behaald om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming. Het maximale subsidiebedrag voor dit tijdvak bedroeg EUR 90.000 per drie maanden.
 • Tijdvak 2 (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021): het omzetverlies om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moest minimaal 30% bedragen. Het maximale subsidiebedrag was verhoogd naar EUR 600.000 per drie maanden. Het minimale bedrag voor vaste lasten van EUR 3.000 per 3 maanden ging in dit tijdvak omlaag.
 • Tijdvak 3 (1 april 2021 tot en met 30 juni 2021): het omzetverlies om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moest minimaal 30% zijn. De tegemoetkoming bedroeg minimaal EUR 1.500 en maximaal EUR 1.200.000 (bij minder dan 250 werknemers was de subsidie maximaal EUR 550.000).

Horeca: Horeca Voorraad en Aanpassingen (“HVA”)

Door de verscherpte coronamaatregelen zijn horecagelegenheden sinds 14 oktober 2020 verplicht gesloten. Horecagelegenheden die TVL aanvragen, ontvangen daarom een eenmalige opslag, de HVA. De ondernemer ontvangt één keer een opslag van 5,6% van het omzetverlies over Q4 2020. Het maximum subsidiebedrag voor de TVL blijft EUR 90.000 per kwartaal. Deze tegemoetkoming geldt voor de volgende SBI-codes:

 • 56.10.1 (restaurants)
 • 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen)
 • 56.29 (kantines en contractcatering)
 • 56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs).

Event-catering en hotel-restaurants zijn uitgesloten van de HVA. De aanvraagperiode is inmiddels gesloten.

Evenementenmodule voor de evenementenbranche (“VLE”)

Ondernemers in de evenementenbranche kwamen in Q4 2020 en Q1 2021 in aanmerking voor de evenementenmodule. Deze bedroeg 33,3% van de TVL-subsidie van juni tot en met september 2020. Het minimale subsidiebedrag was EUR 750 en maximum subsidiebedrag was EUR 16.667. Let op: ondernemers in de evenementenbranche kwamen alleen in aanmerking voor de VLE als zij niet in aanmerking kwamen voor de TVL Q4 2020. Bovendien waren er een aantal voorwaarden aan verbonden: zo dienden de ondernemers in Q2 en Q3 2019 minimaal 50% van de omzet te hebben verdiend aan publieke evenementen. Ook diende de ondernemer de TVL over de periode Q3 2020 ontvangen te hebben.

Aanvraag: De aanvraagprocedure is inmiddels gesloten. De aanvraag kon tot en met 18 maart 2021 worden ingediend. 

Detailhandel: Voorraad Gesloten Detailhandel (“VGD”)

Door de verscherpte coronamaatregelen was de detailhandel sinds 15 december 2020 verplicht gesloten. Non-food detailhandelaars die TVL aan hebben gevraagd, ontvingen daarom een opslag: de VGD. Bij een omzetverlies van minimaal 30% was het mogelijk één keer een opslag van 5,6% van het omzetverlies over Q4 2020 te ontvangen en 21% over het omzetverlies over Q1 2021. Het maximale bedrag voor Q4 2020 was EUR 20.160 en voor Q1 2021 was dit bedrag EUR 300.000. Deze opslag kwam bovenop de TVL. Indien er al een aanvraag voor TVL Q4 2020 was gedaan, dan werd automatisch de extra toelage ontvangen.

Deze tegemoetkoming was vrijgesteld van belastingen. De tegemoetkoming kan wel meetellen als omzet voor de NOW. Evenals bij de TVL geldt de hoofdactiviteit die op 15 maart 2020 bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd.

TVL Q3 2021

De TVL wordt verlengd tot en met Q3 2021. Het maximale subsidiepercentage is 100% van de vaste lasten. Het minimale subsidiebedrag is EUR 1.500 en het maximale bedrag is EUR 550.000 voor MKB en EUR 600.000 voor grote ondernemingen. Er moet sprake zijn van meer dan 30% omzetverlies in Q3 2021 vergeleken met Q3 2019 of Q3 2020. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd.

Let op: voor toekenning van de TVL Q4 2020 tot en met Q3 2021 wordt er niet gekeken naar de SBI codes. Dat betekent dat alle ondernemingen (behalve krediet- en financiële instellingen) die voldoen aan bovenstaande voorwaarden aanspraak maken op de TVL.

Aanvragen? De TVL Q3 2021 is opengesteld per 31 augustus tot en met 26 oktober 2021. De aanvraag moet worden gedaan via E-Herkenning (niveau 3) of DigiD.

TVL accountantsproducten

Ondernemers die een TVL aanvraag doen voor meer dan EUR 125.000 moeten een accountantsproduct aanleveren. Voor Q1 2021 (grote ondernemingen) en Q2 2021 heeft de RvO het accountantsprotocol gepubliceerd.  Voor Q3 2021 volgt het accountantsprotocol later. Ondernemers kunnen het accountantsproduct laten invullen door een accountant en vervolgens uploaden in het online dossier.

 1. Woonkostentoeslag

Indien er moeilijkheden zijn bij het betalen van de huur of hypotheek vanwege een plotselinge daling in inkomen is het in sommige situaties mogelijk om woonkostentoeslag aan te vragen bij de gemeente.

De voorwaarden voor woonkostentoeslag zijn:

 • Het inkomen is plotseling sterk gedaald;
 • Er is weinig spaargeld of weinig waardevolle bezittingen;
 • Er wordt op zoek gegaan naar een goedkopere huur- of koopwoning;
 • Ingeval van een koopwoning: de kosten van de koopwoning zijn in verhouding te hoog voor het inkomen (hypotheekrente, verzekeringen, onderhoud en onroerendezaakbelasting OZB);
 • Ingeval van een huurwoning: de aanvraag voor huurtoeslag bij de Belastingdienst is afgewezen.

De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente waar je woonachtig bent. Er kunnen specifieke voorwaarden per gemeente zijn verbonden aan de toekenning van woonkostentoeslag.

 1. Reisaftrek openbaar vervoer

Doorlopende niet-vergoede reiskosten voor woon-werkverkeer die zijn aangegaan voor 13 maart 2020 zijn aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting 2020, ook als werd thuisgewerkt. Het gaat bijvoorbeeld om een eerder aangeschaft jaarabonnement voor het openbaar vervoer, terwijl er hoofdzakelijk werd thuisgewerkt. Dan zijn deze kosten, indien niet vergoed door de werkgever, aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting 2020.

 1. Verhoging schenkvrijstelling 2021

Degene die een schenking ontvangt van iemand die op het moment van de schenking in Nederland woont, moet schenkbelasting betalen. Er zijn een aantal vrijstellingen, wat betekent dat wanneer een hoger bedrag dan de vrijstelling wordt geschonken, alleen over het bedrag boven de vrijstelling schenkbelasting moet worden betaald.

Twee vrijstellingen zijn als gevolg van de coronasituatie tijdelijk verhoogd met EUR 1.000. De reden voor deze verhoging is de wens om extra financiële steun te kunnen bieden aan ondernemers die door corona in een minder gunstige financiële situatie terecht zijn gekomen.

Het gaat om de volgende twee vrijstellingen:

 • Schenkvrijstelling voor kinderen: in 2020 bedroeg deze vrijstelling EUR 5.515, door de extra verhoging en de inflatiecorrectie komt dit in 2021 uit op EUR 6.604;
 • Schenkvrijstelling voor derden (bijvoorbeeld kleinkinderen, vrienden of schenkingen van kinderen aan hun ouders): deze algemene vrijstelling bedroeg EUR 2.208 in 2020 en wordt in 2021 verhoogd naar EUR 3.244.
 1. Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TKKZO)

De kinderopvang was gesloten voor kinderen van ouders met niet-cruciale beroepen. Ouders met cruciale beroepen konden wel gebruik blijven maken van de kinderopvang.

Alle ouders, die normaal gesproken gebruik maken van kinderopvang, waren gevraagd om de kosten voor de kinderopvang te blijven doorbetalen. In dat geval kregen zij een tegemoetkoming die de eigen bijdrage benaderde. Ook ouders met cruciale beroepen die gebruik maken van de kinderopvang, konden een tegemoetkoming ontvangen.

De tegemoetkoming gold voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en de gegevens voor de kinderopvangtoeslag, zoals contracturen of inkomen, moesten bij de Belastingdienst bekend zijn.

Zowel ouders die wel gebruik maken van kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie als ouders die hier geen gebruik van maken, konden een tegemoetkoming op basis van de TKKZO ontvangen. Voor dagopvang en gastouderopvang had de vergoeding betrekking op de periode van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021. Voor buitenschoolse opvang ging het om de periode van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021.

- Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag

Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen, kregen aanvullend een tegemoetkoming voor hun eigen bijdrage. Deze tegemoetkoming behoefde niet aangevraagd te worden: de Sociale Verzekeringsbank heeft de tegemoetkoming automatisch aan de ouders uitbetaald.

- Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang

Ook als geen gebruik wordt gemaakt van de kinderopvangtoeslag, was het mogelijk om een tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang te krijgen. Vanaf 15 mei tot en met 15 juli 2021 was het mogelijk om bij de SVB een tegemoetkoming aan te vragen voor het doorbetalen van de kinderopvang.

 1. Kickstartvouchers

Voor bedrijven die internationaal opereren en geraakt zijn door de coronacrisis is het mogelijk om een korting te ontvangen om een zelf gekozen externe adviseur in te huren. Met deze Kickstartvoucher is er recht op een korting van 80% korting met een maximum van EUR 2.500 exclusief btw.

Het doel is om samen met de externe adviseur de gevolgen van de coronacrisis voor jouw mkb in het buitenland te beperken. Zo kan er bijvoorbeeld onderzoek worden gedaan naar nieuwe (digitale) verdienmodellen, kan een nieuw internationaal marketingplan opgesteld worden en kan het logistieke proces anders worden vormgegeven.

 1. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (“TONK”)

Voor huishoudens die kampen met financiële problemen heeft het kabinet de TONK-regeling geïntroduceerd. Dit gaat met name om huishoudens die worden geconfronteerd met een significant inkomensverlies, huishoudens die moeten terugvallen op een uitkering of niet in aanmerking komen voor een uitkering of de gepresenteerde steunmaatregelen. Het gevolg daarvan kan zijn dat niet meer in de noodzakelijke kosten kan worden voorzien.

De TONK-regeling geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. De mogelijkheden van de TONK kunnen per gemeente verschillen.

Aanvragen? De TONK kan worden aangevraagd bij de gemeente.

 1.  Garantiefonds voor evenementen

De overheid heeft een garantiefonds opgezet voor professionele organisatoren van evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 plaatsvinden. Mocht een dergelijk evenement vanwege coronamaatregelen niet door kunnen gaan, dan verstrekt de overheid een gift van 100% tot 19 september 2021. Daarna bedraagt de maximale gift 80%. De laatst gehouden of geplande editie moet een annuleringsverzekering hebben gehad. Er is een budget beschikbaar van EUR 385 miljoen.

Aanvragen? Vanaf 18 juni kan een aanvraag worden ingediend bij de RvO. De RvO neemt dan binnen vier weken een besluit. De aanvraag moet worden gedaan tot 3 weken voor de geplande evenementdatum indien het evenement plaatsvindt voor 1 oktober 2021. Voor evenementen vanaf 1 oktober 2021 moet de aanvraag tenminste drie maanden voor de geplande evenementdatum zijn ingediend.

 1. Subsidieregeling startende ondernemers

Er is een aparte subsidieregeling voor startende ondernemers. Startende ondernemers gaat om ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hun onderneming hebben ingeschreven in het Handelsregister of zich – als gevolg van een doorstart – in deze periode opnieuw hebben ingeschreven bij de KvK. De regeling was gebaseerd op de TVL en kon worden aangevraagd tot 12 juli 2021.

 1. Thuiswerkvergoeding

Onder bepaalde voorwaarden is het op grond van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (punt 15 van deze nieuwsbrief) al mogelijk om een thuiswerkvergoeding onbelast uit te keren, bijvoorbeeld op het gebied van ICT en ergonomisch verantwoorde werkplekken. Daarnaast is het toegestaan gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en vergelijkbare apparatuur te verstrekken aan de werknemer als deze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium of als deze voor 90% zakelijk worden gebruikt.

 1. Overbruggingskrediet Starters

Voor ondernemers die in de eerste helft van 2020 (1 januari tot en met 30 juni) zijn gestart is een microkrediet beschikbaar gesteld van maximaal EUR 35.000. Het krediet is aan te vragen bij Qredits. De looptijd is tussen de 60 en 72 maanden, waarvan gedurende de eerste twaalf maanden niet hoeft te worden afgelost. Vervroegde aflossing is boetevrij. De afsluitkosten bedragen EUR 275. De rente bedraagt 1,75%. De maximale lening bedraagt EUR 35.000. Bij Qredits kun je ook gebruik maken van gratis coaching en trainingen.

Aanvragen? Het overbruggingskrediet Starters kan vanaf 21 mei 2021 worden aangevraagd bij Qredits.

 1. Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”)

Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. De WHOA is niet specifiek voor ondernemers die getroffen zijn door de financiële gevolgen van de coronacrisis, maar kan wel uitkomst bieden in deze situatie. Wanneer een onderneming levensvatbare bedrijfsactiviteiten verricht, maar teveel schulden heeft om de onderneming voort te kunnen zetten kan middels de WHOA een akkoord met schuldeisers worden bereikt. Voorheen was bij een doorstart een akkoord nodig van 100% van de schuldeisers. Met de WHOA kunnen schuldeisers worden gedwongen akkoord te gaan met een lager bedrag (dan de openstaande schuld).  Op deze manier kan voor meer ondernemingen een doorstart worden gerealiseerd. Let op: de schuldeisers mogen bij toepassing van de WHOA niet slechter af zijn, dan bij een eventueel faillissement. Het voorstel moet redelijk zijn voor alle partijen. De rechter beoordeelt dit.

 1. Time Out Arrangement krediet (“TOA”)

Wanneer er door middel van de WHOA (punt 34) weer een levensvatbare onderneming wordt gerealiseerd, kan er aanspraak worden gemaakt op het TOA-krediet. Let op: het TOA-krediet is niet bedoeld voor het financieren van de WHOA afspraken. Het krediet is bedoeld ter bevordering van de herstart (voor bijvoorbeeld voorraden of marketing) en bedraagt maximaal EUR 100.000. De looptijd van de lening is maximaal 6 jaar, waarvan de eerste twaalf maanden aflossingsvrij zijn. Vervroegd aflossen is boetevrij. De rente bedraagt 2,5%.

Aanvragen? Vanaf 1 juni 2021 kan het krediet worden aangevraagd bij Qredits.

Samenvatting kredietmogelijkheden

Meerdere kredietmogelijkheden zijn geïntroduceerd: de BMKB-C, de GO, de COL, de KKC en het TOA-krediet. Hieronder een kort overzicht van de verschillende kredietmogelijkheden:

 • BMKB-C (punt 4): kan door ondernemers worden aangevraagd indien zij maximaal 250 werknemers en maximaal EUR 50M omzet per jaar hebben. De lening kan maximaal EUR 1,5M bedragen.
 • GO (punt 4): geldt voor grotere ondernemingen. Er kan met de GO-regeling minimaal EUR 1,5M en maximaal EUR 50M worden geleend.
 • COL (punt 7): deze regeling was bedoeld voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven. Met de COL kon een lening worden aangevraagd tussen de EUR 50.000 en EUR 2M.
 • KKC (punt 20): met de KKC kan een lening worden aangevraagd tussen de EUR 10.000 en EUR 50.000.
 • Overbruggingskrediet Starters (punt 33): voor ondernemers gestart in de eerste helft van 2020 kan een microkrediet worden aangevraagd van maximaal EUR 35.000.
 • TOA-krediet (punt 35): dit krediet kan worden gebruikt voor het financieren van de doorstart van de onderneming en bedraagt maximaal EUR 100.000.

Onze diensten voor jou

Wij houden bovengenoemde regelingen nauwlettend in de gaten en informeren je graag per mail over de ontwikkelingen, zodat zoveel mogelijk ondernemers hiermee hun voordeel kunnen doen. Wees er svp van bewust dat de steunmaatregelen continue in ontwikkeling zijn. Neem voor jouw specifieke situatie dus contact met ons op. Indien gewenst kunnen wij uiteraard ondersteunen bij het aanvragen van de verschillende regelingen en hieromtrent adviseren.

Voor vragen weet je ons te vinden!

 

Team Holthaus