Corona Steunmaatregelen

Corona Steunmaatregelen

Allereerst hopen we dat iedereen gezond en wel is!

Hierbij de steunmaatregelen voor ondernemers in strijd tegen de corona crisis:

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”) (ter vervanging van de werktijdverkortingsregeling)

De ondernemer, die een omzetverlies verwacht van minimaal 20%, vanwege het coronavirus, kan bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen. De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaands periode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Het moet hierbij gaan om een aaneensluitende periode van 3 maanden. De omzet van deze periode (‘de meetperiode’) wordt vervolgens vergeleken met 25% van de omzet van het kalenderjaar 2019.

De loonkosten bestaan uit het brutoloon inclusief werkgeverslasten. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de totale loonkosten. Het percentage is afhankelijk van het omzetverlies en wordt per individueel geval beoordeeld. Als voorbeeld: bij een omzetderving van 50% door corona, wordt 90% van deze 50% vergoed: dat betekent een vergoeding van 45% van de totale loonkosten. Het UWV zal bij een aanvraag 80% van de gevraagde tegemoetkoming als voorschot verstrekken. Dit voorschot is gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020 en wordt waarschijnlijk binnen twee tot vier weken na de aanvraag uitbetaald. Als er over dit tijdvak geen loongegevens bekend zijn, dan wordt uitgegaan van november 2019. Op deze manier kan het personeel worden doorbetaald. Loon boven EUR 9.538 bruto per maand komt echter niet voor compensatie in aanmerking.

Hierbij de belangrijkste voorwaarden om aanspraak te maken op deze regeling:

 1. Er moet sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 20%;
 2. Er mag geen personeel worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen*;
 3. Voor nader te bepalen bedragen is een accountantsverklaring nodig voor het (achteraf) vaststellen van de tegemoetkoming (dus niet voor de aanvraag van het voorschot);
 4. Het personeel (dus het nettoloon) moet voor 100% worden doorbetaald (dat geldt niet voor de betaling van loonheffingen aan de Belastingdienst. Deze betaling kan worden uitgesteld, zie onder punt 2).

Let op! De NOW geldt óók (anders dan bij de werktijdverkorting) voor werknemers met nul-urencontracten, werknemers die via payrollbedrijven worden ingehuurd en uitzendkrachten.

Lopende aanvraag werktijdverkorting
Heb je al een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend? De NOW hoeft dan niet opnieuw te worden aangevraagd. De ingediende aanvraag werktijdverkorting zal worden beschouwd als aanvraag voor de nieuwe NOW regeling. Het is mogelijk dat er voor de beoordeling van de NOW aanvullende informatie wordt opgevraagd.

Heb je al een aanvraag ingediend voor het personeel met een vaste arbeidsomvang? Dus voor personeel met een vast aantal uur per week of per maand in de vorm van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd en wil je de NOW ook aanvragen voor personeel dat niet werkt op basis van een vaste arbeidsomvang? Het is nog niet bekend of er in dit geval een geheel nieuwe aanvraag ingediend moet worden voor flex-, uitzend-, of payrollkrachten of dat de ingediende aanvraag gewijzigd mag worden. Zodra het kabinet hier uitsluitsel over heeft gegeven informeren wij je graag nader.

Aanvragen? Aanvragen kunnen naar verwachting vanaf 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 ingediend worden. Op dit moment is het dus nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het kabinet zal zo snel mogelijk meer informatie verstrekken over het aanvragen van deze regeling. Zodra er meer informatie bekend is, informeren wij jullie uiteraard nader.

Er zijn ook andere mogelijkheden om personeelskosten te besparen, bijvoorbeeld:

 1. er kan afscheid genomen worden van flexibele krachten;
 2. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen niet verlengd worden;
 3. arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen met wederzijds goedvinden aan de hand van een vaststellingsovereenkomst opgezegd worden, waarbij de werknemer aanspraak maakt op een WW-uitkering;
 4. arbeidscontracten kunnen vóór aanvang of tijdens de proeftijd opgezegd worden;

Hiernaast wordt er momenteel met vakbonden en andere brancheorganisaties overleg gevoerd over de mogelijkheden tot uitstellen van het vakantiegeld en eventuele winstuitkeringen aan het personeel.
Op dit moment staan bovenstaande mogelijkheden (1 tm 4) het aanvragen van de NOW niet in de weg voor het overige personeel. Laat ons gerust weten als je vragen hebt over de NOW.

Positie directeur-grootaandeelhouders (“DGA”): Op 27 maart jl. werd bekend gemaakt dat een DGA geen beroep kan doen op de NOW. De DGA kan wel gebruik maken van de Tozo regeling (zie hierover meer onder punt 3). Alleen directeuren waarvoor ook premies werknemersverzekeringen worden voldaan vallen onder de voorwaarden van de NOW.

Eventuele verlenging NOW
Het kabinet maakte op 31 maart 2020 bekend dat nog niet besloten is of de periode van tegemoetkoming (3 maanden) eventueel met nogmaals 3 maanden verlengd kan worden. Hierover zal voor 1-6-2020 besloten worden. Bij verlenging kunnen nadere voorwaarden aan de regeling worden toegevoegd.

Versoepeling uitstel van betaling belasting alsmede verlaging boetes en rente

Ondernemers die financiële moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen. Let op: dit betreft uitstel en dus geen afstel. Het uitstel geldt voor de navolgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting*
 • Vennootschapsbelasting*
 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting (btw)

Eventuele nieuwe verzuimboetes voor het niet (tijdig) voldoen van belastingen hoeven niet te worden betaald. De invorderings- en belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
Let op: oude verzuimboetes worden niet kwijtgescholden. Kwijtschelding geldt alleen voor nieuwe verzuimboetes veroorzaakt door financiële moeilijkheden vanwege het coronavirus.

Uitstel aanvragen?
Voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting ontvang je de betreffende aanslag nadat de aangifte is ingediend bij de Belastingdienst. Voor de Loonheffingen en Omzetbelasting ontvang je een naheffingsaanslag wanneer je de belasting niet binnen de reguliere termijn hebt betaald. Helaas kan er niet op voorhand, maar pas na het ontvangen van een (naheffings)aanslag, een schriftelijk verzoek tot uitstel worden ingediend bij de Belastingdienst.

De fiscus stopt zodra het verzoek binnen is direct met invorderen. Als je langer dan drie maanden uitstel wilt, dan is een derdenverklaring nodig. Het verzoek moet in dat geval binnen vier weken worden aangevuld met een verklaring van een derde deskundige over in hoeverre de ondernemer door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. Een derde deskundige is bijvoorbeeld: een externe consultant, externe financier, brancheorganisatie of accountant/belastingadviseur. Holthaus Advies mag als geregistreerd belastingconsulent deze verklaring uiteraard ook opstellen.

* Wijziging voorlopige aanslagen 2020: naast het aanvragen van uitstel van betaling is het ook mogelijk om de voorlopige aanslagen voor 2020 te wijzigen. De voorlopige aanslagen kunnen worden gewijzigd via de online omgeving van de Belastingdienst. Uiteraard kunnen wij ook helpen bij het wijzigen van de voorlopige aanslagen 2020.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (“Tozo”) - ter vervanging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (“Bbz”)

Om zelfstandigen te ondersteunen stelt het kabinet met terugwerkende kracht vanaf 1 maart jl. een regeling in waarmee zelfstandigen inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure inkomensondersteuning ontvangen. Dit kan op twee manieren:

 1. Maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Deze aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald. Zelfstandig ondernemers kunnen hun inkomen gedurende drie maanden aanvullen tot EUR 1.050 netto per maand. Indien beide partners ondernemer zijn, geldt een maximumbedrag van EUR 1.500 netto per maand.
 2. Daarnaast kan een maximale lening van EUR 10.157 voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd tegen een verlaagd rentepercentage. De maximale looptijd van deze lening is 3 jaar tegen 2% rente. Tot 1 januari 2021 hoeft de lening niet te worden afgelost.

De hoogte van de inkomensondersteuning in de vorm van een aanvulling (1.) of een lening (2.) is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. Bij de behandeling van de aanvraag vindt geen levensvatbaarheid-, partner- of vermogenstoets meer plaats.

Wie wordt er aangemerkt als zelfstandige bij het aanvragen van de Tozo?

 • Eenmanszaak: de eigenaar.
 • VOF: iedere vennoot (op voorwaarde dat iedere vennoot akkoord is).
 • CV: iedere vennoot (maar uitgesloten zijn stille vennoten).
 • BV: de directeur-grootaandeelhouder (kort gezegd een aandeelhouder met een meerderheid van de aandelen, dus meer dan 50%).
 • Maatschap: elke maat, indien arbeid en kapitaal worden ingebracht. Indien enkel arbeid wordt ingebracht kan slechts een beroep worden gedaan op de aanvulling van de Tozo (variant 1).
 • Coöperatieve vereniging: ieder lid (op voorwaarde dat ieder ander lid akkoord is).
 • Stichting: de persoon, die zeggenschap over de stichting heeft, financieel bijdraagt en risico’s loopt, alsmede werkzaam is voor de stichting. Daarnaast moet deze persoon als ondernemer voor de aangifte inkomstenbelasting worden aangemerkt.

Is één van deze rechtsvormen op jou van toepassing?
De bovenstaande ondernemers, die woonachtig zijn in Nederland, tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn én aan het urencriterium voldoen komen in aanmerking voor de Tozo. Het urencriterium houdt in dat er minimaal 1.225 uur per jaar aan de onderneming wordt besteed (ongeveer 24 uur per week). Ook moet voor 17 maart 2020 gestart zijn met de onderneming.

Aanvragen?
De aanvraagprocedure loopt via de gemeente waar de ondernemer woonachtig is. De voorwaarden en aanvraagmethodes kunnen daarom per gemeente verschillen. Normaliter is de verwerkingsperiode van deze aanvraag 13 weken, maar dit zal worden versneld naar 4 weken.  De Tozo aanvraag wordt individueel beoordeeld. Vanaf 30 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 is het in alle gemeenten mogelijk om de Tozo aan te vragen. De aanvraag moet worden ingediend via DigiD.

Lopende aanvraag Bbz
Heb je al een aanvraag voor de Bbz ingediend? De Tozo hoeft dan niet opnieuw te worden aangevraagd. De ingediende aanvraag Bbz zal worden beschouwd als aanvraag voor de Tozo

Borgstelling MKB Corona (“BMKB-C”)

MKB ondernemers, die financiële moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen ook gebruikmaken van de borgstelling MKB-kredieten. Ondernemers kunnen een krediet (lening) aanvragen bij een kredietverstrekker, zoals een bank. De overheid staat dan gedeeltelijk garant, waardoor de lening makkelijker wordt verstrekt door de kredietverstrekker. Dit krediet kan vervolgens door bedrijven worden benut om de periode te overbruggen waarin zij door het coronavirus inkomsten of productie mislopen. De borgstelling MKB kan door ondernemers worden aangevraagd indien zij maximaal 250 werknemers en maximaal EUR 50M omzet per jaar hebben.

Aanvragen?
Het krediet kan worden aangevraagd bij kredietverstrekkers (zoals banken). De kredietverstrekkers vragen dan goedkeuring aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (“RVO”).

Voor grotere ondernemingen geldt er een andere regeling, namelijk de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (“GO”).

Noodloket

Er is een noodloket geopend waarbij sommige ondernemers een tegemoetkoming ontvangen in de vorm van een eenmalige gift van EUR 4.000. Dit budget is bedoeld voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen en daardoor hun omzet flink hebben zien teruglopen. Voor het aanvragen gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • De onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK voor 16 maart 2020.
 • De onderneming betreft een fysieke inrichting buiten het eigen huis.
 • Er mogen maximaal 250 personen werkzaam zijn in de onderneming.
 • De hoofdactiviteit moet voor 16 maart 2020 geregistreerd zijn onder een van de vereiste SBI-codes. De SBI-codes die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen tref je hier. De SBI-code van jouw onderneming tref je aan in het uittreksel van de KvK.

Aanvragen? De aanvraag voor deze tegemoetkoming van EUR 4.000 kan tot en met 26 juni 2020 via de website van de RvO worden ingediend. De aanvraag moet worden gedaan via E-Herkenning of DigiD. Na de aanvraag zal binnen 1 tot 3 weken de vergoeding worden goedgekeurd en uitbetaald. Bij de aanvraag moet het bankrekeningnummer dat op naam staat van de onderneming worden ingevuld.

Uitstel aflossing leningen

Nederlandse ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen een half jaar uitstel krijgen voor de aflossing van leningen. Dat geldt onder andere voor leningen bij de ABN-AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Ook zijn deze banken bereid consumenten te helpen die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om hun hypotheeklasten te voldoen.

Aanvragen?
De Nederlandse Vereniging van Banken (“NVB”) roept op om een eventuele aanvraag in te dienen bij de bank waar je momenteel bankiert.

Onze diensten voor jou

Wij houden de ontwikkelingen van bovengenoemde regelingen nauwlettend in de gaten en informeren je graag per mail over de ontwikkelingen. Indien gewenst kunnen wij uiteraard ondersteunen bij het aanvragen van de verschillende regelingen. Voor vragen weet je ons te vinden!

Nogmaals veel sterkte!

Team Holthaus